جستجو

آب طلایی
مذهًّب .
 • به اکلیل اندوده .
 • آبریزان
  رجوع به آبریزگان شود.
  آبس
  در شرفنامه مسطور است که نام شهری است . (از فرهنگ شعوری ). و ممکن است تصحیف ابسس (صورتی از افسس ) باشد. رجوع به افسس شود.
  آب سردی
  آب که پس از بول از مجری برآید. ودی . وذی . (زمخشری ).
  آبش خاتون
  دختر اتابک سعدبن ابی بکر از سلغریان . او پس از هلاک سلجوقشاه در 666 ه' . ق. پادشاهی فارس یافت و بمیل هلاکو با منکوتیمور ازدواج کرد، و به سال 685 در تبریز درگذشت ، و بمرگ او سلسله سلغریان منقرض گردید.
  آب طلع
  ظاهراً عرقی که از شکوفه خرما گیرند و امروز آن را طلعانه گویند: و از وی [ از فارس ] آب گل و آب بنفشه و آب طلع خیزد. (حدودالعالم ).
  آبریزش
  قطره قطره فروریختن آب از سقف و چشم و مانند آن .
  آب ساب کردن
  مصحف آب سای کردن . در اصطلاح بنایان ، املس و لغزان کردن کنار آجری با ساییدن آجری دیگر بر او که پیاپی به آب فروزنند.
  آب سفید
  نام علتی در چشم . رجوع به آب مروارید شود.
  آبشخوار
  آبشخور: التشریع; به آبشخوار آوردن . (زوزنی ).
  آب علا
  نام چشمه ای بدماوند که آب آن دَم دارد و یکی از بهترین آبهای نوع خود برای گوارش و دیگر خاصیتهای طبی است .
  آب غوره
  عصاره ای که از غوره انگور گیرند. امعاسین (کلمه یونانی ):
  غنیمت دان ز آب غوره بغرایی چو میدانی
  که بیش از چند روزی غوره در بستان نمی ماند.

  بسحاق اطعمه .

  آب گردانی
  تغییر دادن آب و هوا از لحاظ صِحّی .
  آبگینه بیمار
  بیسیار. تفسره . قاروره . دلیل .
  آبله کوب
  آنکه تلقیح مایه آبله کند.
  آبفت
  جامه ستبر و سفته و گنده . آبافت:
  تن همان خاک گران سیه است ارچه
  شاره وآبفت کنی کرته و شلوارش .

  ناصرخسرو.

  آب کشیدن
  حمل آب از جایی .
 • بیرون آوردن آب با دلو ومانند آن از چاه و حوض و جز آن . نَزْح .
 • تطهیر شرعی و نمازی کردن چیزی متنجس .
 • شستن جامه صابون زده با آب خالص تا اثر صابون بشود.
 • آب کشیدن زخم و جراحتی ; ریم و چرک پیدا کردن آن بسبب آلوده شدن با آب ناپاک . هو کشیدن .
 • آب کشیدن غذائی ; خورنده را تشنگی آوردن .
 • آب گردش
  تندرفتار:
  آب گردش مرکبی کز چابکی هنگام تک
  نعل سخت او ز خاک نرم می گردد غبار.

  ازرقی .

  آبگینه حلبی
  ظاهراً آینه ای فلزی بوده است که در حلب میساخته اند، چنانکه امروز هم حلبی به معنی فلز تنک و براقی است که از آن سماور و جز آن سازند.
  آبله کوبی
  تلقیح مایه آبله .