جستجو

آب ماهی نمکسود
ماءالنون . (تحفه ).
آب کبود
نام دریای چین .بحر اخضر. و در افسانه های قدیم آمده است که هر شب زنان نیکوروی از آن آب برآیند و در دامن کوهی که بر کنار آن است بازی کنند و چون روز شود باز دریا شوند.
آب گذار
معبر آب . آبگذر.
آبگیرناک
زمینی بسیار غدیر و آبگیر.
آبله رو
مجدر: سلطان ملکشاه ... آبله رو بود، چهره بزردی مایل . (راحةالصدور راوندی ).
آب مرده
آب راکد.
آب کردن
تذویب . گداختن . اذابه . ذوب . مذاب کردن . حل کردن . محلول ساختن .
 • مجازاً، فروختن چیزی بنهانی . بفروش رسانیدن کالایی کم مشتری و کاسد یا قلب و ناروا.
  -دل کسی را آب کردن ; او را در مطلوب و آرزویی انتظار دادن .
 • آبگذر
  معبر آب . آبگذار.
  آبگیری
  شغل آبگیر حمام .
 • لحیم کردن ظرفهای فلزین با قلعی یا بستن منافذ آن با موم مذاب .
 • پرآب کردن حوض و آب انبار و ظروف و اوانی .
 • آبله رویی
  صفت و چگونگی آبله رو.
  آب مردی
  نطفه . منی .
  آب کرده
  محلول : قند آب کرده .
 • مذاب : قلعی آب کرده .
 • آبگرد
  گرداب:
  مگرد گرد آبگرد هیبتش
  که درکشد ترا بدم چو اژدها.

  ابوالفرج رونی .

  آبله فرنگ
  نار افرنجیه .ارمنی دانه . کوفت . آتشک . (از مجمعالجوامع). سیفلیس .
  آب مرغان
  نام تفرج گاهی به نزدیکی شیراز که مردمان در ماه رجب هر سه شنبه بدانجا روند:
  دیگر نروم به آب مرغان
  دیگر نخورم کباب مرغان .

  ؟ (از آنندراج ).

  آبکش
  سقاء. کشنده آب از چاه . مستخلف:
  بدین چاه در آب سرد است و خوش
  بفرمای تا من بُوَم آبکش .

  فردوسی .

  آبگردان
  چم فلزین . ملعقه کلان باندازه باطیه دسته دار که بدان از دیگهای بزرگ آب و جز آن برگیرند.
  آبگینه
  جسمی جامد غیرحاجب ماوراء که از ذوب سنگ آتش زنه (چخماق) با قلیا (ملح القلی ) سازند. شیشه . زجاج . زُجاجه . اَسر: بازرگانان مصر آنجا [ سودان ] روند و نمک و آبگینه و ارزیز برند و بهمسنگ زر فروشند. (حدودالعالم ).
  اندر اقبال آبگینه خنور
  بستاند عدو ز تو ببلور.

  عنصری .

  آبله کردن
  آبله برآوردن .
  آب مروارید
  نام بیماریی در چشم که از کدورت زجاجیه یا پرده های آن حاصل شود و موجب عمای تام یا ناقص گردد. و آن را آب سپید و آب سفید نیز گویند. و در برهان «تمر» را بدین معنی آورده است .