جستجو

آبریزه
علتی در چشم که پیوسته اشک از آن فروریزد.
 • مبال . مستراح . آبریز.
 • آبسال
  باغ . حدیقه:
  همی تابد ز چرخ سبز عیوق
  چو آتش بر صحیفه ی ْ آبسالی .

  ناصرخسرو.

  آبسکند
  نام قریه ای نزدیک سردارآباد بکردستان .
  آبشم
  خانه کرم پیله . (شمس اللغات ). در جای دیگر این لغت دیده نشدو نمیدانم مراد از خانه کرم ، تلمبار است یا پیله وبادامه و فیلق.
 • نوعی ابریشم خشن . لاس .
 • آبرنگ
  نام شهری از کشمیر برساحل نهر چالنگر در شمال سملان بفاصله 288 هزار گز.
  آبریس
  (از: آب + ریس ، ریشه کلمه ارز و رُز به معنی برنج ) آشام . آشاب . آب چلو.
  آبسالان
  ج ِ آبسال:
  همان شیپور با صد راه نالان
  بسان بلبل اندر آبسالان .

  (ویس و رامین ).

  آب سکندر
  آب زندگی .
  آبشن
  در بعض فرهنگهاپیراهنی که بر داماد پوشند آمده است .
  آبرو
  راهی برای گذشتن آب باران و غیر آن . آب راهه . راه آب .
 • مسیل . (صراح ).
 • آب زال
  نام یکی از آبراهه های کشگان رود که در نزدیکی قلعه قاسم بدان می پیوندد.
  آب سبز
  نام بیماریی در چشم ، بسیار شایع که از فشار درونی چشم پدید آید.
  آب شناس
  آنکه غرقاب و تنک آب را از یکدیگر بازداند و راه نمای کشتی شود تا بر خاک ننشیند:
  بنزدآبشناس آن کس است طعمه موج
  که زآب علم تو دارد گذر طمع به شناه .

  رضی الدین نیشابوری .

  آبروخواه
  شریف . آنکه از زوال اعتبار و شرف خویش هراسد.
  آبزان
  رجوع به ابصان شود.
  آبست
  مخفف آبستن:
  مریمان بی شوی آبست از مسیح
  خامشان بی لاف و گفتار فصیح .

  مولوی .

  آبسنج
  آبزن .
  آبشنگ
  آبزن .
  آبروخواهی
  سیرت و صفت آبروخواه .
  آب زدن
  آب افشاندن و پاشیدن ، بچیزی یا بجایی .