جستجو

آبجو افشرده
کشک الشعیر. (تحفه ).
آب خفته
آب راکد.
 • آب جاری که جریان آن از تراکم یا همواری مجری محسوس نباشد.
 • آبدارک
  نام مرغکی است که به عربی صعوه گویند. (از ربنجنی ).
  آبدلئیم
  نام یکی ازشاهزادگان قدیم صیدا که از فقر و فاقه باغبانی کردی و اسکندر در 332 ق.م . تاج و تخت پدران بدو بازداد.
  آب راهه
  هر جا که آب در آن گذرد از رود و جوی و مسیل و مانندآن . گذرگاه سیل . (فرهنگستان زمین شناسی ):
  خاک خور، گو پس از این روح طبیعی تا من
  آب راهه ش زگذرگاه جگر بربندم .

  سیف اسفرنگ.

  آب جوش
  آبی که در آن جوش یعنی بی کربنات سود و حامض طرطیر کرده و چون گوارشی آشامند.
 • (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) آب جوشان .
 • آبخو
  آبخوست . آبخست . جزیره ، یا جزیره ای در رودی بزرگ که آب سطح آن رافراگرفته و گیاه و درختان آن ظاهر باشد:
  گویی که هست مردمک دیده آبخو
  یا خود چو ماهی ای است که دارد در آب خو.

  عمعق بخاری .

  آبدن
  نام یکی از قضات بنی اسرائیل .
  آب رخ
  اعتبار. جاه . آبرو:
  آب رخ زآب پشت بگریزد
  کآب پشت آب رویها ریزد.

  سنائی .

  آبجی
  (از ترکی ِ آغاباجی ، مرکب از: آغا،سید و سیده + باجی ، خواهر) در تداول خانگی ، خواهر.
  آبخوار
  آشامنده آب:
  تشنه میگوید که کو آب گوار
  آب میگوید که کو آن آبخوار.

  مولوی .

  آبداری
  شغل آبدار:
  سوی آبداری رسید آبدار
  نکوهیده خواندار برشد بدار.

  شمسی (یوسف و زلیخا).

  آبدندان
  قسمی نار که استخوان و هسته ندارد، و آن را رمان املیسی و رمان املیدی گویند. (از ربنجنی ).
 • قسمی از امرود:
  میچکد آب حیات از میوه اشعار من
  گوییا در بوستان آبدندان بوده ام .

  ؟

 • آب رز
  در تداول شعرا، شراب . خمر:
  آب رز باید که باشد درصفا چون آب زر
  گر ز زَرّ مغربی ساغر نباشد گو مباش .

  ابن یمین .

  آب رفت
  سنگی که در جریان آب بطول زمان ساییده و لغزان و مایل بگردی شده باشد.
 • ته نشین آب رودخانه ها.(فرهنگستان زمین شناسی ).
 • آبریزگان
  نام جشنی است باستانی بسیزدهم تیر یعنی روز تیر از ماه تیر. گویند در زمان فیروز جدّ نوشیروان چند سال در ایران قحط و خشکسالی بوده است و شاه و مردم در این روز بدعا باران خواسته اند و باران بیامده است و مردم بشادی آب بر یکدیگر پاشیده اندو این رسم و آن جشن بجای مانده است و در این روز بریکدیگر آب و گلاب پاشیدندی . آن را آبریزان و آب پاشان و آب تیرگان نیز گویند.
 • نوعی از طعام .
 • آب سار
  در قزوین و قمشه و سمیرم فارس نام چشمه هائی است که بزعم عوام افشاندن آب آن در مزارعی که ملخ بدانجا فرود آمده باشد سبب آمدن مرغ سار که ملخ را دفع و تباه می کند، گردد، و آن را آب مرغان نیز گویند.
  آبسکن
  شهرکی است بناحیت دیلمان ، بر کران دریا، آبادان و جای بازرگانان همه جهانست که بدریای خزران بازرگانی کنند و از آنجا کیمخته پشمین و ماهی گوناگون خیزد. (حدودالعالم ). رجوع به آبسکون شود.
  آبشخور
  جایی از رود یا نهر یا حوض که از آن آب توان خورد و یا توان برداشت . ورد. مورد. مشرب . منهل . شریعه . مشرع . عَطَن . معطن . مشربه . شرعه . حوض . آبخور.سرچشمه . آبشخوار: الملحاح ; آن شتر که از آبشخور (عطن . معطن ) واتَر نیاید. (السامی فی الاسامی ).
  جهان دار محمود شاه بزرگ
  به آبشخور آرد همی میش و گرگ.

  فردوسی .

  آب رفتن
  کوتاه شدن جامه نو پس از شسته شدن آن .