جستجو

آب دوغی
منسوب به آب دوغ . چون آب دوغ .
 • در اصطلاح بنایان گچی یا آهکی با آب بسیار، تنک و رقیق کرده و آن را دوغاب هم گویند.
 • آب ترازو
  دانش تسطیح زمین و کاریز سهولت جریان آب را.
  -آب ترازو کردن ; تسطیح زمین و کاریز بصورتی که آب جریان کند.
  آب چلو
  آبی که برنج در آن جوشیده باشد و آن را آبریس و آشام و آشاب نیز گویند.
  آبخورش
  در تداول عامه به معنی نصیب و قسمت .
  -آب خورش کسی از جایی کنده شدن ; از آنجای کوچ کردن و رفتن او.
  آب در خصیه
  اُدره . قیل الماء. قیله .
  آبده
  چیستان . چربک . سخن غریب .مثل . حکایت . بردک .
 • آن داهیه که بماند یاد کردن آن همیشه . (ربنجنی ).
 • جانور وحشی .
 • مرغ که بر جای ماند و بسردسیر و گرمسیر نشود.
 • سختی . (ربنجنی ). ج ، اوابد.
 • آب تراش کردن
  خراشیدن خیار و خربزه و امثال آن با کفچه سهولت مضغ را.
  آب چین
  جامه ای که تن مرده را پس از غسل بدان خشک کنند. (از برهان ):
  براهام گفت ای نبرده سوار
  همی رنجه داری مرا خوارخوار
  بخسبی و چیزت بدزدد کسی
  از این در مرا رنجه داری بسی
  بخانه درآی ار جهان تنگ شد
  همه کار بی برگ و بی رنگ شد
  به پیمان که چیزی نخواهی ز من
  ندارم بمرگ آبچین و کفن .

  فردوسی .

  آبخوره
  آبگیر. جوی:
  آب چون برد سوی آبخوره
  چون گسست آب بر بماند خره .

  ابوالعباس .

  آب دز
  رجوع به آبدیز شود.
  آب دهان
  بزاق. بصاق. خیو. تفو. خدو.
  -امثال :
  آب دهان برای چیزی رفتن ; خواهان و آرزومند آن بودن .
  آب تره
  گیاهی است آبی با برگهای مایل بتدویر و زبانگز چون ترتیزک و در چهارمحال اصفهان آن را بَکلو گویند، و آن از احرار بُقول است .
  آب حسرت
  اشک:
  بگذاشتند ما را در دیده آب حسرت
  گریان چو در قیامت چشم گناهکاران .

  سعدی .

  آبخوری
  ظرف آب خوردن . مشربه . آبخواره . آبخور.
 • شارب (موی سبلت ).
 • نوعی از دهنه اسب که هنگام آب دادن بر دهان او زنند.
 • آب دزد
  منفذی بدرون زمین که آب و نم از آن نفوذ کند، و گویند این زمین یا این کاریز آب دزد دارد.
  آبدهان
  آنکه سِر نگاه نتواند داشت : آبدهانی است که سخن نگاه نتواند داشت . (نفثةالمصدور، در صفت قلم ).
  آب تنزیه
  پیش یهود آبی است آمیخته بخاکستر گاو سوخته [ گاوی سرخ که بنی اسرائیل بکشتن و سوختن آن مامور شدند ] و چوب سرو و زوفا و ارغوان و آن را بر تن کسی که مس میت کرده ریزند، و آن کس که پس از مس میت این آب بر او نریزند از ملت اسرائیل طرد شده و کشتن او واجب آید. (از قاموس کتاب مقدس ).
  آب حیات
  آب زندگانی:
  آب حیات زیر سخنهای خوب اوست
  آب حیات را بخور و جاودان ممیر.

  ناصرخسرو.

  آب خوز
  رودی نزدیک قریه امیرآباد در سرحد ایران و روس .
  آب دزدک
  نی یا چوبی کاواک که در درون آن چوب دیگر تعبیه کنند و از دهان آن آب افکنند. و عربی آن مضخه و ذرّاقه و زرّاقه و سرّاقه است . و به فارسی آب انداز نیز گویند.
 • قسمی حشره چندِ زنبوری سرخ که در زیر خاک باشد و ریشه نبات خورد و آن را تباه کند و حوض و امثال آن را سوراخ کند، و در بعض ولایات آن را زمین سنبه گویند. پشیل .
 • (اصطلاح طب ) آلتی از شیشه که بر سر آن سوزنی مجوّف است و بدان در تن آدمی و جانوران دواهای مایع کنند. و این عمل را تزریق نامند.