جستجو

آب آهن تافته
ماءالحدید. (تحفه ).
آبادی
(از پهلوی آواتی ، عمران . سعادت ) عمارت . عمران . برابر ویرانی:
آبادی میخانه ز ویرانی ماست
جمعیت کفر از پریشانی ماست .

خیام .

آب انار
آبی که از فشردن انار گیرند.
آب بنفشه
عطر و عرق بنفشه: و از وی [ از پارس ]آب گل و آب بنفشه و آب طلع... خیزد. (حدودالعالم ).
آارس
نام بندری به دانمارک دارای 78000 مردم .
آب آهنج
آب آهنگ.
آبادیان
امتان مه آباد را گویند و آن نخستین پیغمبری بوده است که بعجم مبعوث شد و کتاب او را دساتیر خوانند. (برهان ).
آب انبار
خانه ای در زیر قسمتی از بنا حفر کرده ذخیره کردن آب را.
 • پارگین . (ربنجنی ).
 • آبدان . آبگیر. تالاب . مصنع. بَرْخ .
 • آب بوری
  دوائی است که زنان با آن رنگ موی گیسوان بگردانند برنگ خرمایی روشن .
  آئس
  مایوس . ناامید. نومید.
  آبادی کاغذ
  قسمی کاغذ ابریشمین .
  آب انداختن
  میختن ستور.
 • پختگی آغازیدن میوه .
 • جدا شدن آب ماست و آش سرد و جز آن از دیگر اجزاء.
 • آب بین
  آب شناس .
  آاطریلال
  آطریلال . رجوع به اَآطریلال و اِطریلال شود.
  آبا
  در تداول فارسی ، آباء:
  تا آدم و حوا که شدند اصل تناسل
  هستی ملک و شاه به اجدادو به آبا.

  مسعودسعد.

  آبار
  اُسْرُب . سرب .
 • سرب سوخته . آنُک محرق. رصاص اسود. (قاموس ). سرب سیاه . و طریقه ساختن آن آن است که سرب را در تابه ای آهنین نهند و کاسه ای که بن آن سوراخ است بر روی تابه واژگون کنند و بدمند تا آنگاه که سرب سوخته گردد و آن در علاج ریشها وبواسیر و سرطان بکار است . و نیز توتیا و اثمد را آبار نام داده اند، چه ماده عامله آن سرب سوخته است .
 • آب انداز
  توقفگاه ستور میان دو منزل ، آسایش و رفع ماندگی را.
 • چوبی کاواک و میان تهی کرده که چوبی دیگر در میان آن فروبرند و بفشار آب در آن کنند و نیز بیرون افکنند. آبدزدک . و به عربی آن را زراقه (ربنجنی )، ذراقه و سراقه و مضخه گویند.
 • آب بینی
  عمل آب بین .
  آئل
  شیر ستبر.
 • هر چیز ستبر از روغن و عسل و مانند آن .
 • آبار اعراب
  نام شهرستانی به پنج فرسنگی اجفر میان اجفر و فید.