جستجو

آب پشت
نطفه . منی . آب مردی:
آب رخ زآب پشت بگریزد
کآب پشت آب رویها ریزد.

سنائی .

آئین
رجوع به آیین شود.
آبادانیدن
آباد کردن .
 • ستودن . مدح کردن .
 • آباقا
  رجوع به اَباقا شود.
  آب بازی
  شناگری . سباحت .
  آب پنیر
  ماءالجبن . (تحفه ).
  آئینه
  رجوع به آیینه شود.
  آباد بوم
  جای آباد:
  یکی شارسان کرد و آباد بوم
  برآورد بهر اسیران روم .

  فردوسی .

  آبال
  ج ِ اِبِل .
  آب بخش
  میرآب . قلاد. (مهذب الاسماء). آب یار. اویار. آنکه شغلش آب دادن بکشت بود.
  آبت
  سخت گرم (روز).
  آب
  ; شائق و خواهان آن شدن:
  شیر گردون بیشه گر بر مرغزارت بگذرد
  از صفای شیر حوضت آبش آید در دهان .

  سلمان ساوجی .

  آباد جای
  آباد بوم . آبادی:
  بپرسید از آن سرشبان راه شاه
  کز ایدر کجا یابم آرامگاه
  چنین داد پاسخ که آباد جای
  نیابی مگر باشدت رهنمای .

  فردوسی .

  آبان
  نام فرشته موکل بر آب و تدبیر امور و مصالحی که در ماه آبان و روز آبان واقعشود.
 • (اِ) ماه هشتم از سال شمسی مطابقبرج عقرب و تشرین اول یعنی ماه دوم خزان میان مهر وآذر و آن را آبانماه و اَبان نیز گویند:
  ز میغ و نزم که بد، روز روشن از مه تیر
  چنان نمود که تاری شب از مه آبان .

  عنصری .

 • آب بخشان
  نام رودیست در طرف غرب ایران که خط سرحدی ایران و عراق از آن گذرد و معروفست به نمود.
 • نام محله ای باصفهان .
 • آبتاب
  مشعشع.
  آب تابه
  ظرفی که در آن آب گرم کنند.
 • ابریق. آفتابه .
 • آبجیل
  در اصطلاح بنایان ، گچی نیک ناسرشته که آب آن بیک سو و گچ آن بیک سو باشد.
  آبخواره
  ظروف سفالینه که در آن آب یا شراب آشامند. آنچه که در آن آب توان خورد از سبو و جز آن:
  همه آبخواره بینی که ز ما کنند مستی
  اگر آبخواره سازند ز خاک ما سبویی .

  قاسم انوار.

  آب داغ
  آب جوشانیده . آب گرم کرده : یک استکان آب داغ .