جستجو

آ
اولین حرف الفبای فارسی
آب آسیا
آسیا که بزورِ آب گردد.
آباد شدن
عمران پذیرفتن .
آبانگان
نام روز آبان در ماه آبان است ، و آن روز عید آن ماه باشد.
آب بخش کن
مَقْسم و محل بخشیدن ِ آب .
 • (اِخ ) نام محله ای بطهران .
 • آآ
  (کلمه آلمانی به معنی آب ) نام عده بسیاری از رودخانه های ممالک سلت و آلمان .
 • نام رودخانه ساحلی فرانسه (دریای شمال ) که کشت و زرع سنتومر بدوست . طول آن 80 هزار گز.
 • آب آشنا
  آنکه شناوری داند. آنکه معرفت بسباحت دارد. سباح . شناگر. (فرهنگ اسدی ):
  کسی کاندر آب است و آب آشناست
  از آب ار چو آتش بترسد رواست .

  ابوشکور.

  آبادکرد
  بناکرده . معموره . آبادکرده . ساخته:
  این نهال نشانده را مشکن
  مکن آبادکرد خویش خراب .

  مسعودسعد.

  آبانگاه
  نام فرشته موکل بر آب .
 • (اِ مرکب ) نام روز دهم فروردین ماه ، و گویند اگر در این روز باران ببارد آبانگاه مردان است و مردان به آب درآیند و اگر نبارد آبانگاه زنان باشد و زنان در آب شوندو این عمل را بر خود شگون و مبارک دانند. (برهان ).
 • آب برز
  نام شعبه ای از رود کارون .
  آآر
  رودخانه ای است در سویس که از گردنه «گِرمَسل » سرچشمه گیرد و «برن »و «سُلور» را آبیاری کند و با «روس » و «لیما» و «تی یِل » یکی شده به رود رَن ریزد. طول آن 280 هزار گز.
  آب آلو
  آب که در آن آلو تر نهاده باشند.
  آباد کردن
  عمارت . عمران:
  به گرد اندرش روستاها بساخت
  چو آباد کردش کهان رانشاخت .

  فردوسی .

  آبانی
  تخلص میرزا نصراللّه نام طهرانی از متاخرین شعرای ایران .
  آب برین
  کنار جوی را گویند که زیرش مجوف باشد و هر دم آب در آنجا رخنه کند و بیرون رود یا پیوسته تراوش میکرده باشد. (برهان ).
  آآرو
  شهری است در سویس کرسی ولایت آرگوی ، در ساحل «آر»، دارای 12000 تن سکنه .
  آب آمیخته
  آب مضاف : و عقرب را آب آمیخته و سخت رو. (التفهیم ).
  آبادکوشک
  حسن آباد قاشق در سقز کردستان . (فرهنگستان ).
  آبایان
  آبایانی . نام کوهی است که گویند ارتفاع آن چهل فرسنگ است .
  آب بزرگ
  نام شعبه غربی و اصلی رود کارون که در بند قیر بشعبه شرقی یا آب گرگر پیوندد.