جستجو

و من دعاء له ع يلتجئ إلى

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

225 و دعايى از آن حضرت است . خدايا به توانگرى آبرويم را نگاه دار ، و به تنگدستى حرمتم را ضايع مگذار ، تا روزى خواهم از بندگان روزيخوارت ، و مهربانى جويم از آفريدگان بد كردارت . و به ستودن كسى مبتلا شوم كه به من عطايى ارزانى داشته ، و به نكوهيدن آن كس فريفته گردم كه بخشش خود را از من باز داشته و گذشته از اين گفتار در بخشيدن و باز داشتن « تو بر همه چيز توانايى » و صاحب اختيار