جستجو

و من خطبة له ع في رسول

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 308 ) 172 از گفتارهاى آن حضرت پيامبر ، وحى خدا را امانت‏دار ، رسولانش را خاتم ، مهرش را بشارت‏گر و خشم خداوند را انذارگر است . ( 309 ) اى مردمان ، بى گمان رهبرى را ، سزاوارترين كس همانى است كه در اجرا از ديگران نيرومندتر و در آشنايى با فرمان خدا در اين زمينه داناتر باشد . در اين صورت اگر فتنه‏گرى به آشوب برخيزد ، كوشش شود كه تجديد نظر كند ، و اگر از پذيرش سر باز زند ، سركوبى شود . به جان خويشتنم سوگند ، اگر انتخاب رهبر در گرو حضور مستقيم تمامى مردم باشد ، هيچ راهى به سوى آن نباشد ، از اين رو آنان كه اهليتش را دارند ، بر كسانى كه امكان حضور ندارند ، حكم مى‏رانند . آنك نه حاضران در صحنه‏ى انتخابات را حق تجديد نظر است ، و نه آنان را كه در صحنه نبوده‏اند ، حق انتخابى ديگر . هشداريد كه من با دو كس پيكارى خونين در پيش دارم : آن كه چيزى را ادعا كند كه حق او نباشد ، و آن كه از اداى حقى كه بر گردن دارد سر باز زند . ( 310 ) [ 202 ] تمامت شما را به تقواى الهى وصيت مى‏كنم كه در توصيه‏هاى متقابل بندگان ، بهترين محور است نزد خداوند سبحان ، و نيز رمز نيكوترين فرجام هر جريان . به ويژه اينك كه بى‏ترديد پيكار ميان شما و اهل قبله را ، در گشوده شده باشد ، و پرچم اين نبرد را جز آن كه صبر و بصيرت را در هم آميزد و از مواضع حق آگاهى دقيق دارد ، هيچ كس ديگر به دوش كشيدن نتواند . پس شما هر چه را فرمانى يافتيد ، بر اساسش حركت و پيشروى كنيد و در هر موردى كه ممنوع شديد ، باز ايستيد . در هيچ جريانى پيش از كاوش همه سويه ، شتاب مكنيد ، زيرا كه در مورد هر آن چه شما را ناشناخته نمايد ، ما را توان دگرگونى باشد ( 311 ) هشداريد دنيايى كه اينك آن را محور آرزوها و گرايشهاتان انتخاب كرده‏ايد و تنها دليل خشم و خشنوديتان گرفته‏ايد ، نه سراى مناسب شما است ، و نه آن منزلگاه كه براى آن آفريده شده‏ايد و نه آن چيزى كه به سويش فرا خوانده شويد . بدانيد كه نه دنيا براى شما پايدار ماند و جاويد ، و نه شما براى آن جاودانه‏ايد . دنيا ، گر چه با جلوه‏هايش ، شما را فريفته است ، اما بى‏ترديد از شر خود نيز هشدارتان داده است . پس فريباييش را در برابر هشدارها واگذاريد ، و آز افروزيهايش را در برابر اخطارهايش وانهيد ، و در اين دنيا به سوى سرايى بشتابيد كه بدان دعوت شده‏ايد ، و با قلبهاى خويش از گذرگاه دنيا روى برتابيد . و مباد كه كسى از شما به سبب محروم ماندن از ارزشهاى ناچيزش ، چونان كنيزان بمويد بلكه با بردبارى در فرمانبرى خدا و انجام مسئوليت پاسدارى كتابش ، دستاورد بعثت را كه نعمتى است خدا داد كامل و كامل‏تر كنيد . زنهار ، كه اگر شما از استوانه‏ى دين خويش به نيكى پاسدارى كنيد ، در اين راه هر چه از دنياتان ضايع شود ، زيانى به شما نرساند ، اما اگر دين خويش را تباه كرديد ، هر چه از دنيا كه نگه داريد ، شما را سودى نرساند . از خداوند مسالت دارم كه قلبهاى ما و شما را به سوى حق جذب كند و همگى‏مان را شكيبايى عطا فرمايد