جستجو

و من خطبة له ع الحث على التآلف

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 296 ) 165 از گفتارهاى آن حضرت است مى‏بايد كه كوچكترانتان از بزرگ‏تران پيروى كنند ، و در مقابل ، بزرگ‏ترانتان بايد كه با كوچك‏تران رفتارى مهرآميز داشته باشند . هرگز مباد كه شما نيز چونان جفا پيشگان جاهليت باشيد ، كه نه در دين ژرف‏نگر بودند و نه از خدا انديشه‏اى داشتند . چونان تخمى ناشناخته در كنام مرغان كه شكستنش گناه باشد و نگاهداريش بود كه به زاده شدن جانورى شرور بينجامد ( 297 ) [ 195 ] بخشى است از همان گفتار مسلمانان ، از پى آن همبستگى ، به پراكندگى رسيدند و از ريشه‏ى خدايى جدا شدند و به تشتت گراييدند . در اين ميان ، تنها گروهى به شاخه‏اى از نهال توحيد دست يازيدند و گرايش و حركتشان را با آن همسو كردند . بارى ، جاى ترديدى نباشد كه خداوند در آينده‏اى بس نزديك تمامى نيروهاى پراكنده را براى بدترين روز امويان گرد آورد . هم بدان سان كه پاره‏هاى ابر پاييزى گرد مى‏آيد ، خداوند اين گروهها را به هم مى‏پيوندد ، سپس به صورت ابرهاى فشرده‏شان در مى‏آورد ، آن گاه به رويشان دريچه‏هايى مى‏گشايد . و بدين‏سان آنان از پايگاههاى انقلاب خويش ، چونان سيل خروشان آن دو باغ سرازير شوند كه هيچ پشته‏ايش سالم نماند و هيچ زمين بلندى مقاومتش نتواند ، نه بلنداى كوهها راهش را بندد و نه گودى دشتهاى زمينش فرو بلعد . خداوند اين نيروها را در دل دره‏هاى تاريخ نفوذ مى‏دهد و سپس به سان چشمه‏هايى جوشان از هر سو روان مى‏سازد ، و با نيروى دستانشان حقوق قشرهايى را از ديگر قشرها باز مى‏ستاند ، و قومى را جايگزين قومى ديگر مى‏كند . آرى به خدا سوگند ، آن چه اينك در اختيار امويان باشد در پى دورانى اقتدار مالى و برترى سياسى به سان دنبه بر آتش ، آب مى‏شود . ( 298 ) اى مردمان ، اگر شما دريارى حق بى‏اعتنا نمى‏مانديد و در كوبيدن باطل سستى نمى‏كرديد ، كسانى كه به هيچ روى همسنگ شما نبودند ، در شما طمع نمى‏كردند ، و اينان كه امروز در برابر شما نيرو گرفته‏اند ، چنين نيرومند نمى‏شدند . اما افسوس كه چونان بنى اسرائيل ، به سر درگمى دچار آمديد به جان خويشم سوگند ، كه اين سر درگمى هر روز فزونى خواهد يافت ، چرا كه شما حق را پس پشت نهاديد ، و همراه با بريدن پيوند خويش از نزديك‏ترين كسان ، به دورترين و بيگانه‏ترينها پيوستيد اينك بدانيد كه اگر از دعوت‏گر خويش پيروى كنيد ، شما را در همان راه روشن پيامبر پيش خواهد برد ، و از رنج بيراهه روى معاف مى‏شويد ، و اين كند و زنجيرهاى گران را از گردنهاتان فرو مى‏افكنيد .