جستجو

و من خطبة له ع الحث على التآلف

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

166 و از خطبه‏هاى آن حضرت است بايد خردسالتان از كلانسالتان پيروى كند ، و كلانسالتان به خردسالتان مهربان باشد . همچون بدخويان جاهليّت مباشيد ، كه نه در دين فهمى دارند ، و نه شناساى كردگارند ، به صورت انسان ، و درون پست‏تر از جانوران . همانند تخمى در گودالى به ريگستان ، كه شتر مرغ نهد در آن ، اگر بشكنندش گناه است ، و اگر نهندش ، بود كه درونش مارى سياه است 1 . از اين خطبه است پس از سازوارى جدا گرديدند ، و از اصل خود به پراكندگى گراييدند . بعضى از آنان به شاخه‏اى چسبيده ، و هر كجا چمد بدان سو خميده 2 ، ليكن خداى تعالى به زودى آنان را براى بدترين روز امويان چنان فراهم كند ، كه پاره‏هاى ابر پاييزى به هم در شود . خدا ميان آنان الفت افكند ، و چون توده ابر به هم نشسته فراهمشان كند . آنگاه درها براى آنان بگشايد تا به راه افتند از آنجا كه بايد ، چون سيل دو باغستان مردم سبا 3 ، كه با روان شدن آن چيزى بر جاى نماند و نه پشته‏اى بر پاى ، نه كوه پيوسته به هم فشرده مانع روان شدن آن سيل گرديد ، نه زمين بلند پر سنگ و گل ، راه آن را بريد . خدا آنان را پنهان در دل درّه‏هاى خود بپراكند سپس چون چشمه‏سارها در زمين روان كند . به آنان حقّ مردمى را از مردم ديگر بستاند ، و مردمى را توانايى دهد و در خانه‏هاى مردم ديگر ساكن گرداند . به خدا سوگند ، پس از قدرت و رفعتى كه يافته‏اند آنچه در دست دارند بگدازد ، چنانكه دنبه با آتش نسازد . اى مردم اگر يارى حق را فرو نمى‏گذاشتيد ، و از خوار ساختن باطل [ 174 ] دست برنمى‏داشتيد ، آن كه به پايه شما نيست ديده طمع به شما نمى‏دوخت ، و هيچ نيرومندى بر شما مهترى نمى‏فروخت . امّا شما سرگردان شديد چون سرگردانى اسرائيليان . و به جانم سوگند ، كه اين سرگردانى پس از من افزون گردد چندان . چرا كه حقّ را پشت سر نهاديد و از آن گسستيد ، از نزديك بريديد ، و به دور پيوستيد ، و بدانيد اگر آن را پيروى كنيد كه شما را مى‏خواند و به راه رسولتان مى‏راند ، از رنج بيراهه رفتن آسوده‏ايد ، و بار سنگين و دشوار را از گردنها به يك سو نهاده‏ايد .