جستجو

و من كلام له ع قاله للخوارج و قد خرج إلى معسكرهم و هم مقيمون على إنكار الحكومة فقال ع

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 120 ] 122 و از سخنان آن حضرت است كه به خوارج گفت . امام به اردوى آنان رفت و آنان به گماردن داوران خرده مى‏گرفتند . امام فرمود : [ « همه شما در صفّين با ما بوديد ؟ » گفتند : بعضى از ما بودند و بعضى نبودند . فرمود : « پس جدا شويد ، آنان كه در صفيّن بوده‏اند دسته‏اى ، و آنان كه نبوده‏اند دسته ديگر ، تا با هر دسته چنانكه در خور آن است سخن گويم » ، و مردم را آواز داد كه : « سخن مگوييد و به گفته من گوش دهيد . و با دل خود به من روآريد . پس از آن كس كه گواهى خواهم ، چنانكه داند ، در آن باب سخن گويد . » سپس امام ( ع ) سخنانى دراز ، بدانها فرمود كه از آن جمله است : ] آيا هنگامى كه از روى حيلت ، و رنگ ، و فريب و نيرنگ ، قرآنها را برافراشتند ، نگفتيد برادران ما و همدينان مايند . از ما ، گذشت از خطا طلبيدند ، و به كتاب خدا گراييدند . راى ، از آنان پذيرفتن است و بدانها رهايى بخشيدن . به شما گفتم ، اين كارى است كه آشكار آن پذيرفتن داورى قرآن است ، و نهان آن دشمنى با خدا و ايمان . آغاز آن مهربانى است ، و پايان آن پشيمانى ، به كار خود پردازيد ، و در راه خويش پيش بتازيد . در كار جهاد دندان بفشاريد ، و به هر بانگ كننده گوش مداريد . كه اگر پاسخش دهند ، با گمراهى يار است و اگر او را واگذارند خوار و بيمقدار است . چنان شد كه شد ، و شما را ديدم به داورى گردن نهاديد ، و بدان رضا داديد . به خدا ، اگر من از آن سرباز مى‏زدم ، تكليفى واجب نبود ، و خدا گناه آن را بر من باز نمى‏نمود . به خدا ، اگر آن را قبول مى‏نمودم ، بدين كار سزاوار پيروى بودم ، چه ، قرآن با من است ، از آن هنگام كه يار آن گشتم ، از آن جدا نبودم . همانا ، با رسول خدا ( ص ) بوديم 1 ، و به خون پدران ، و فرزندان و برادران ، و خويشاوندانمان دست مى‏آلوديم ، و هر مصيبت و سختى بر ايمانمان [ 121 ] مى‏افزود ، و رفتنمان در راه حقّ بود ، و گردن نهادن به فرمان ، و شكيبائى بر درد جراحتهاى سوزان . ليكن امروز پيكار ما با برادران مسلمانى است كه دودلى و كجبازى در اسلامشان راه يافته است ، و شبهت و تأويل با اعتقاد و يقين در بافته است . پس اگر به وسيلتى ديده نهاديم كه خدا بدان پريشانى ما را به جمعيت كشاند ، و ما را بدانچه در آن يك سخنيم نزديك گرداند ، هر دو فرقه بدان رو آريم و جز آن را دست بداريم .