جستجو

من خطبة له ع في الموعظة و بيان قرباه من رسول

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 313 ) 174 از گفتارهاى آن حضرت اى شما آن غافلان از خود بيگانه كه آنى مورد غفلت نباشيد . واى رها شدگان كه از تمامى كارهاتان بازخواست مى‏شويد اين چه گونه توجيه‏پذير است كه [ 204 ] شما را از خداى روى گردان و به غير او روى آوران مى‏بينم ؟ گويى كه شما نه انسان ، كه چهارپايانى بى‏اراده‏ايد كه شبانشان به چراگاهى و با زده ، و آبشخورى آلوده برده است وضع مردم اين جامعه ، تنها به حال حيوان زبان بسته‏اى ماند كه براى پروار كردن ، علوفه‏اش مى‏دهند و خود نمى‏داند كه چه سرنوشتى را چشم دارد ، چندى كه از چنين احسان بهره‏مند است ، روز خود را ، تمامى روزگار خويش مى‏انگارد ، و زندگى خويش را سيرى شكم مى‏پندارد . به خدا سوگند اگر بخواهم خبر دهم كه هر يك از شما را كه راه آمد و شدش كجاست و هم از تمامت شوونش ، اما نگرانيم همه اين است كه در مورد من به رسول خدا كه درود خدا بر او و بر خاندانش باد كافر شويد . بدانيد كه آن همه را به يارانى رازدار و مورد اطمينان مى‏سپارم . سوگند به هم او كه به حق برانگيختش و بر تمامت خلق برگزيدش ، جز به راستى سخن نمى‏گويم . او تمامى اين رازها را به من سپرد ، همچنان كه مواضع سقوط هر كه را كه سرنوشتش تباهى باشد ، و هم آن كه از فتنه‏ها برهد ، و سرنوشت جريان بعثت ، و هر رويداد را كه بر من گذشته است و مى‏گذرد ، بى هيچ استثنايى همه را در گوشم زمزمه كرد و به گونه‏اى آگاهيم بخشيد . اى مردمان ، به خدا سوگند كه من هرگز شما را به طاعتى برنينگيختم ، مگر آن كه خود پيشتاز آن بودم ، و از هيچ گناهى نهيتان نكردم ، مگر اين كه پيش از شما خود ، خويشتن را از آن باز داشتم .