جستجو

و من خطبة له ع في الحث على العمل الصالح

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 106 ) 75 گفتارى است از آن حضرت خداش رحمت كناد كسى را كه با شنيدن هر حكمتى آگاه و آگاه‏تر شود ، و در پى هر دعوت ارشادگر ، گامى فرا پيش نهد ، و خود دست به دامن رهبرى هدايت گر بيازد و رهايى يابد ، هم او كه مراقب خويش در برابر پروردگارش و بيمناك از گناه خود باشد . آن چه را كه براى خويشتن خويش پيش مى‏فرستد ناب و تمامى كردارش شايسته باشد . آن چه اندوختنى است ، فراچنگ آورد و از آن چه به راستى ترسيدنى است ، بپرهيزد . لحظه لحظه‏هاى عمر را چونان آخرين تير تركش به كار گيرد و با هدف گيريهاى دقيق ، بهايى شايسته نصيب برد . با هوسهايش بستيزد و آرزوهاى فريبنده را دروغ انگارد . در زندگى صبر را مركب رهايى گيرد ، و براى مرگ ، تقوا را پيش‏بينى كند . بدين سان ، در راستايى روشن با برهانى روشن‏گر بپويد ، مهلتها را مغتنم شمرد ، بر اجل پيشدستى كند و از كار و تلاش خود توشه‏ى بسنده برگيرد .