جستجو

و من كلام له ع في صفة رجل مذموم ثم في فضله هو ع

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 47 ] 57 و از سخنان آن حضرت است به ياران خود همانا پس از من مردى بر شما چيره شود ، كه گلويى گشاده دارد و شكمى فراخ و برون افتاده . بخورد هر يابد و بجويد آنچه نيابد 1 . اگر توانيد او را بكشيد ، و نتوانيدش كشت . او شما را فرمان دهد تا مرا دشنام گوييد و از من بيزارى جوييد . امّا اما دشنام مرا دشنام دهيد كه براى من زكات است و براى شما نجات . امّا بيزارى ، از من بيزارى مجوييد كه من بر فطرت مسلمانى زادم ، و در ايمان و هجرت از همه پيش افتادم .