جستجو

و من كلام له ع في ذم اختلاف العلماء في الفتيا و فيه يذم أهل الرأي و يكل أمر الحكم في أمور الدين للقرآن ذم أهل الرأي

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 40 ) 18 گفتارى در نكوهش از اختلاف دانشمندان در فتاوى قضيه‏اى به عنوان حكمى از احكام ، نزد يكى از ايشان مطرح مى‏شود ، و او با رأى خود فتوايى مى‏دهد . و چون همين مسأله بر ديگرى عرضه مى‏شود ، فتوايى ديگر گونه مى‏دهد . پس آن گاه هر دو به رهبرى روى مى‏آورند كه قضاوت را به اينان سپرده است و او هر دو حكم متضاد را صواب مى‏شمارد . و اين در حالى است كه خدا و پيامبر و كتابشان يكى باشد . آيا خداوند ، به اختلاف فرمانشان داده است و اينان با اختلاف ، خدا را فرمان برده‏اند ؟ يا اينكه خداوند از اختلاف نهيشان فرموده است و ايشان نافرمانيش مى‏كنند ؟ يا خداوند سبحان دين ناقصى فرو فرستاده ، از اين عالمان در تكميل آن يارى خواسته ؟ يا اينان شركاى اوى‏اند ، و صدور اين رايهاى متضاد ، شايسته‏شان است و پذيرفتنش بر خداوند بايسته ؟ يا خداوند سبحان دين كاملى فرو فرستاده ، اما پيامبر كه درود خدا بر او و بر خاندانش باد در تبليغ و اداى آن كوتاهى روا داشته ؟ ترديدى نيست كه اين تناقض گوئيها به خداوند ارتباطى نمى‏يابد ، كه او چيزى فروگذار نكرده ، كمبودى نگذاشته است و خود به صراحت مى‏فرمايد : « ما در اين كتاب چيزى را فروگذار [ 36 ] نكرده‏ايم » . ( قرآن كريم ، سوره‏ى 6 ، آيه‏ى 38 ) و نيز مى‏فرمايد : « در اين كتاب براى هر چيزى ، بيانى روشن است » . ( قرآن كريم ، سوره‏ى 16 ، آيه‏ى 89 ) و هم او يادآور شده است كه هر بخشى از قرآن ، تصديق كننده‏ى بخشهاى ديگر است و هيچ تناقض و اختلافى در آن نيست ، و در همين زمينه است كه مى‏فرمايد : « اگر اين كتاب از نزد غير خدا بود ، هر آينه در آن اختلاف فراوانى مى‏يافتند » . ( قرآن كريم ، سوره‏ى 4 ، آيه‏ى 82 ) ظاهر قرآن بسى زيبا است و باطنش ژرف و ناپيدا ، شگفتيهايش پايان نپذيرد و ناشناخته‏هايش سپرى نشود ، و جز با فروغ آن سياهيها زدوده نگردد .