جستجو

و من كلام له ع في ذم اختلاف العلماء في الفتيا و فيه يذم أهل الرأي و يكل أمر الحكم في أمور الدين للقرآن ذم أهل الرأي

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 20 ] 18 و از سخنان آن حضرت است در نكوهش اختلاف راى عالمان دعوى نزد يكى از آنان برند ، و او رأى خود را در آن مى‏گويد ، و همان دعوى را بر ديگرى عرضه مى‏كنند و او به خلاف وى راه مى‏پويد . پس قاضيان فراهم مى‏شوند و نزد امامى كه آنان را قضاوت داده مى‏روند . او رأى همه را صواب مى‏شمارد . حالى كه خداى آنان يكى است ، پيامبرشان يكى است ، و كتابشان يكى است اين خلاف براى چيست خدا گفته است به خلاف يكديگر روند و آنان فرمان خدا برده‏اند ؟ يا آنان را از مخالفت نهى فرموده و نافرمانى او كرده‏اند ؟ يا آنچه خدا فرستاد دينى است كاسته ، و خدا در كامل ساختن آن از ايشان يارى خواسته ؟ يا آنان شريك اويند و حقّ دارند بگويند ، و خدا بايد خشنود باشد از راهى كه آنان مى‏پويند ؟ يا دينى كه خدا فرستاده تمام بوده و پيامبر ( ص ) در رساندن آن كوتاهى نموده ؟ حالى كه خداى سبحان گويد : « فرو نگذاشتيم در كتاب چيزى را 1 » و گويد : در آن بيان هر چيزى است 2 . و يادآور شده است كه بعض قرآن گواه بعض ديگر است ، و اختلافى در آن نيست ، و فرمود : « اگر از سوى خداى يكتا نيامده بود ، در آن اختلاف فراوان مى‏يافتند 3 . » ظاهر قرآن زيباست ، باطن آن ژرف ناپيداست . عجايب آن سپرى نگردد ، غرايب آن به پايان نرسد ، و تاريكى‏ها جز بدان زدوده نشود .