جستجو

و من خطبة له ع مبعث الرسل

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 325 ] 144 خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) خداوند ، رسولان خود را فرستاد و وحى خويش ويژه آنان ساخت . و آنها را بر آفريدگان خود حجت گردانيد تا از آن پس ، آفريدگان را حجتى نباشد و عذرى نماند . بندگان خود را به زبان راستگوى پيامبران به راه حق فراخواند . بدانيد ، كه خداوند از حال درون مردمان پرده برگرفت و آن را آشكار ساخت . نه آنكه ، بر رازى ، كه در درون مى‏پرورند و اسرارى كه در دل پنهان كرده‏اند ، آگاه نبود ، بلكه مى‏خواست بيازمايدشان كه كداميك در عمل بهتر از ديگران است ، تا پاداش نيك جزاى نيكان شود و كيفر بد سزاى بدكاران . كجايند كسانى كه پنداشتند كه راسخان در علم آنهايند ، نه ما اهل بيت ؟ بر ما دروغ مى‏بندند و ستم روا مى‏دارند . خداوند ما را فرا برده و آنان را فروهشته . به ما عطا كرده و آنان را محروم داشته ، ما را به درون برده و آنها را از در رانده است . راه هدايت به پايمردى ما طلب شود و كورى و گمراهى به ما از ميان برود . هر آينه ، پيشوايان از قريش هستند . نهال پيشوايى را در خاندان هاشم كشته‏اند . پيشوايى غير ايشان را سزاوار نيست و ولايت و امامت را كسى جز ايشان شايسته نباشد . از اين خطبه ( 1 ) دنياى ناپايدار و گذرا را برگزيدند و آخرت را واپس داشتند . زلال صافى را رها كردند و آب گنديده ناگوارا را آشاميدند . گويى بزهكارشان را مى‏نگرم كه به زشتكارى الفت يافته و انس گرفته و با آن موافق گشته است . تا آنگاه ، كه موى سرش در گناه سفيد شده و همه رفتار و كردارش رنگ گناه گرفته است . سپس كف بر دهان آورده ، در اين حال ، همانند درياى مواجى است كه از غرق كردن هيچكس و هيچ چيز باك ندارد . يا همانند شعله‏اى سركش است كه در گياهان خشك در گرفته و هر چه را يابد مى‏سوزاند و نابود مى‏كند . [ 327 ] كجايند خردهايى كه از چراغهاى هدايت روشنى مى‏جستند ؟ و كجايند ديدگانى كه به نشانه‏هاى پرهيزگارى مى‏نگريستند ؟ و كجايند دلهايى كه فقط به خدا تعلق داشتند و به اطاعت و بندگى او پيمان بسته بودند ؟ بر سر متاع بى‏ارزش دنيا ازدحام كردند و براى اندك حرامى با يكديگر به نزاع برخاستند . نشان بهشت و دوزخ برايشان افراخته و نمايان است . ولى از بهشت روى گردانيده ، با اعمالشان روى به دوزخ مى‏نهند . پروردگارشان ايشان را فراخواند ، برميدند و ، روى واپس كردند ، شيطان آنها را فراخواند ، دعوتش را اجابت كرده ، روى به سوى او نمودند .