جستجو

و من خطبة له ع مبعث الرسل

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 245 ) [ 161 ] 144 از گفتارهاى آن حضرت خداوند پيامبرانش را با ويژگى وحى‏اى كه ارزانيشان داشت برانگيخت و ميان خود و خلق حجتشان رقم زد تا با اتمام حجت ، توجيه و عذر تراشى را دستاويزى نماند ، و چنين بود كه رسولان خداوند خلق را با زبان صداقت به راه حق فرا خواندند . هشدار ، كه خداوند از چهره‏ى خلق پرده بر مى‏گيرد ، اما اين نه بدان معنا است كه او از رازهاى نهفته و درونهاى ناشناخته‏اى كه در پنهان داشتنش مى‏كوشند ، بى‏خبر است ، بلكه بدين سبب است كه نيكوكارترين مردم ، از بوته‏ى آزمون پيروز در آيند ، تا مزد آنان پاداشى و شكنجه‏ى آنان كيفرى باشد . اينك كجايند ، مدعيانى كه نه ما را ، كه خود را ژرف‏انديش مى‏انگاشتند ؟ انگاره‏اى ناراست كه از عقده‏هاشان بر مى‏خاست ، چرا كه خداى ما را فرا برد ، و آنان را فرو كوفت ، ما را از عطايش بهره‏مند و آنان را محروم ساخت ، ما را به درون خواند و آنان را به برون راند . تنها ، در پرتو رهبرى ما است كه هدايت فراچنگ آيد و چشمان نابينا روشنى يابد . بى‏شك در قريش نهال رهبرى را تنها هاشميان‏اند كه زمينه‏ى پذيرش دارند كه اين نهال باليدن را در زمينه‏ى ديگرى نتواند و ، جز از اين تبار ، قريش را زمامدار صالحى پديد نيايد . ( 246 ) بخشى از همان گفتار نقد زودگذر را برگزيدند و آينده‏ى دير پاى را واپس افكندند ، زلال را وانهادند و لب به گنداب آلودند . تو گويى از هم اينك بد كاره‏ى اين سلسله را مى‏بينم كه با منكر همدمى و همگنى يابد ، و چنان با آن خو گيرد و سازگار شود كه تمامت خوى و مويش در منكر رنگ گيرد و شكل پذيرد . در چنين حالى كف بر لب يورش آرد ، چونان موج خروشانى كه از هيچ غرق كردنى باكش نباشد ، يا به سان شعله‏هايى كه در خرمنى خشك فرو افتد ، كه از هر چه به آتش كشد بيمى ندارد كجايند آن انديشه‏هاى فروزان در پرتو چراغهاى راهنما ، و آن نگاههاى گره خورده بر بلنداى برج روشن تقوا ؟ كجايند آن قلبهايى كه به خدا پيش‏كش شده بود و جز به رشته‏ى طاعت خدا وابستگى‏شان نبود ؟ [ 162 ] دريغا كه تمامى به حطام روى آوردند و بر سر حرام به هم آويختند ، در برابر پرچمهاى برافراشته‏ى بهشت و دوزخ ، از بهشت روى برتافتند و با كردار زشتشان به سوى آتش دوزخ شتافتند . پروردگارشان فرا خواند ، پس رميدند و گريختند ، اما دعوت شيطان را پاسخ گفتند و به او روى آوردند .