جستجو

و من خطبة له ع يومئ فيها إلى ذكر الملاحم

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

138 سخنى از آن حضرت ( ع ) در آن به حوادث بزرگ اشارت دارد هواهاى نفسانى را به متابعت هدايت الهى بازمى‏گرداند ( 1 ) ، در روزگارى كه هدايت الهى را به متابعت هواهاى نفسانى درآورده باشند . آراء و انديشه‏ها را تابع قرآن گرداند در روزگارى كه قرآن را تابع آراء و انديشه‏هاى خود ساخته باشند . و از اين خطبه تا آنگاه كه جنگى سخت در ميان شما درگير شود ، جنگى كه چونان درنده‏اى دندان نمايد همانند حيوانى شيرده كه پستانهايش پر شير باشد و شيرش به دهانها شيرين آيد ولى در پايان به شرنگ بدل شود آگاه باشيد كه فردا و فردا خواهد آمد و ندانيد با خود چه خواهد آورد فرمانروايى كه نه از اين قوم است ، كارگزاران را به سبب اعمال ناپسندشان باز خواست خواهد كرد و زمين براى او گنجينه‏هايش را ، چون پاره‏هاى جگرش ، بيرون افكند . و كليدهاى خود را تسليم او كند و او به شما نشان خواهد داد كه دادگرى در كشوردارى چگونه است . و كتاب خدا و سنت او را ، كه مرده است ، زنده كند . از اين خطبه چنان است كه مى‏بينم كه مرغى شوم در شام بانگ مى‏كند و پرچمهايش را در اطراف كوفه به چپ و راست به جنبش مى‏آورد . و چون اشترى مست و چموش به آن ديار روى آورد و زمين را از سرهاى بريده فرش مى‏كند . بلعيدن را دهان گشاده دارد . و زمين در زير گامهاى سنگينش مى‏لرزد . به هر سو و هر جا جولان كند و حمله‏اش سخت و جانشكار است . به خدا سوگند ، كه شما را در اطراف زمين پراكنده سازد تا از شما همان قدر باقى ماند كه سياهى سرمه بر چشم . و همواره بر اين حال خواهيد بود تا عرب عقل خويش بازيابد و آيينهاى پيامبر ، را به [ 317 ] كار دارد و آثار او را پيش چشم داشته باشد و آن عهدى را كه هنوز زمانى بر آن نگذشته و متمم نبوّت است [ يعنى امامت ] رعايت كند . بدانيد ، كه شيطان راههاى خود را پيش پاى شما مى‏گشايد ، كه از پى او رويد .