جستجو

و من خطبة له ع يومئ فيها إلى ذكر الملاحم

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

138 و از خطبه‏هاى آن حضرت است و در آن به حادثه‏ها و فتنه‏ها اشارت كند . خواهش نفسانى را به هدايت آسمانى بازگرداند 1 ، و آن هنگامى است كه مردم رستگارى را تابع هوى ساخته‏اند ، و رأى آنان را پيرو قرآن كند ، و آن هنگامى است كه قرآن را تابع رأى خود كرده‏اند . از اين خطبه است : تا آنكه آتش جنگ ميان شما افروخته گردد و از شرار آن همه چيز سوخته ، چون شير خشمگين دندان نمايد 2 ، و چون ماده شترى از اين سو و آن سو آيد پستانها پر از شير ، و مكيدن آن شيرين ، امّا پايان آن تلخ و زهرآگين . آگاه باشيد كه فردا و كه داند كه فردا چه پيش آرد فرمانروايى ، كه از اين طايفه امويان نيست 3 ، عاملان حكومت را به جرم كردار زشتشان بگيرد و عذرى از آنان نپذيرد . زمين گنجينه‏هاى 4 خود را برون اندازد ، و كليدهاى خويش از در آشتى تسليم او سازد . پس روش عادلانه را به شما بنمايد و آنچه از كتاب و سنّت مرده است زنده فرمايد . [ 136 ] از اين خطبه است : گويى او را مى‏بينم كه از شام بانگ برداشته است 5 ، و پرچمهاى خود را پيرامون كوفه برافراشته . چون ماده شتر بدخو كه دوشنده خود را با دندان بدراند . رعيّت خويش را در خاك و خون بغلطاند و سرها بر زمين بگستراند . دهانش گشاده ، ستم و بيداد را بنياد نهاده ، به هر سو تازان ، حمله او سخت گران . به خدا ، كه شما را در اين سوى و آن سوى زمين پراكنده گرداند ، چندانكه جز اندكى به مقدار سرمه چشم از شما باقى نماند . پس پيوسته چنين باشيد تا آنكه عرب بر سر عقل آيد و در پى نظم كار خويش برآيد 6 . پس بر سنّت پيامبر بمانيد كه بر پاست ، و بر آثار او كه هويداست ، و عهدى كه زمانى بر آن نگذشته ، و نشانى كه از پيامبر به جا مانده ، و بدانيد كه شيطان راههاى خود را براى شما هموار مى‏كند ، تا در پى او برويد و از راه خدا به در شويد .