جستجو

و من خطبة له ع يعظ فيها و يزهد في الدنيا حمد

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

132 و از خطبه‏هاى آن حضرت است او را سپاس مى‏گوييم بر آنچه گرفت و عطا فرمود ، و بر آنچه احسان كرد و آزمود . بر هرچه پوشيده است داناست ، هر راز نزد او هويداست . داناست بدانچه سينه‏ها پوشيده دارد ، و ديده‏ها دزديده بدان نگرد ، و گواهى مى‏دهم كه خدا يكى است و جز او خدايى نيست ، و اينكه محمّد گزيده او و فرستاده اوست . گواهيى كه برابر است در آن آشكارا با نهان ، و دل با زبان . از اين خطبه است : به خدا كه ، سخن درست است و از روى بازى نيست ، حقيقت است و دروغپردازى نيست . مرگ است كه منادى آن دعوتش را شنواند ، و سرود خوان 1 آن همه را شتابان خواند پس انبوه مردمان فريفته‏ات نگرداند كه هيچ كس سرانجام زنده نماند . آن را كه پيش از تو بود ديدى ، كه مال فراهم آورد و از فقر ترسيد ، و به آرزوى دراز ، از عاقبت نينديشيد . مرگ را دور پنداشت و ناگهان بر سر او رسيد . او را بى‏آرام از وطنش براند و از جايى كه در آن ايمن بود برخيزاند . بر چوبهاى تابوت برداشته ، مردان آن را با سر انگشتان گرفته به نوبت از دوش اين به دوش آن گذاشته . آيا نديديد آنان را كه آرزوهاى دور و دراز در سر داشتند ، و كاخهاى استوار مى‏افراشتند ، و مالهاى فراوان مى‏انباشتند ، چگونه خانه‏هاشان گورستان گرديد ، و گردآورده‏شان تباه و پريشان ، و مالهاشان از آن وارثان ، و زنانشان در خانه اين و آن ؟ نه بر كرده نيك مى‏افزايند ، و نه عذرى توانند خواست از كار زشت و ناخوشايند . پس كسى كه ترس از پروردگار را شعار خود سازد ، در كار خير از اقران خود پيش تازد ، كردارش پيروز و پسنديده است و پاداش تمام [ 131 ] بدو رسيده . پس تقوى را غنيمت شماريد ، و به كارى كه در خور بهشت است روى آريد ، كه دنيا را نيافريده‏اند تا جاودان در آن به سر بريد ، بلكه آفريده‏اندش تا زود از آن بگذريد ، و از كردار نيك براى خانه هميشگى توشه فراهم آوريد . پس در اين جهان شتابان به كار پردازيد ، و كردارى نيك را چون مركبان راهوار براى رفتن آماده سازيد .