جستجو

و من كلام له ع قاله لأصحابه في ساحة الحرب بصفين

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 285 ] 122 سخنى از آن حضرت ( ع ) به اصحاب خود در عرصه پيكار فرمود : هر مرد جنگاورى از شما كه در عرصه نبرد خود را دلير يابد و در يكى از برادرانش ترس و سستى بيند ، بايد كه به نيروى دلاورى خويش كه خداوندش عطا كرده دشمن را از او براند ، همان گونه ، كه از خود مى‏راند . و گرنه ، ممكن بود كه خواست خدا بر اين قرار مى‏گرفت كه او را هم همانند اين يك بددل گرداند . مرگ ، شتابان ، در طلب همگان است . نه اقامت گزيده و به جهاد روى ننهاده از چنگالش رسته ، نه آنكه از او مى‏گريزد ، عاجزش يافته . گراميترين مرگها ، مرگ در كارزار است . سوگند به كسى كه جان پسر ابو طالب در دست اوست ، كه تحمل هزار ضربت شمشير بر من آسانتر است از مردن در بستر [ كه در غير طاعت خدا باشد . ] 123 سخنى از آن حضرت ( ع ) گويى مى‏بينمتان كه از جنگ مى‏گريزيد و هياهو مى‏كنيد . همانند سوسماران كه در كنار هم مى‏روند و از برخورد پوستهايشان به يكديگر آوازى چنين بر مى‏خيزد . نه در صدد گرفتن حقى هستيد و نه در خيال دفع ستمى . راهتان باز است . رهايى ، از آن كسى است كه خود را در كارهاى دشوار افكند و هلاكت نصيب كسى ، كه در كار درنگ نمايد .