جستجو

و من خطبة له ع و تشتمل على تهذيب الفقراء بالزهد و تأديب الأغنياء بالشفقة تهذيب الفقراء

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

23 و از خطبه‏هاى آن حضرت است تقديرهاى آسمان همچون قطره‏هاى باران به زمين ، بر هر كس فرود مى‏آيد ، و نصيب او را بيش يا كم بدو مى‏پيمايد ، [ 23 ] پس اگر يكى از شما مال و منال برادر خويش را از خود بيش بيند ، مبادا فريفته شود و در سوك نشيند ، كه مرد مسلمان از خيانت پاك ، مادام كه آلوده كارى پست نگرديده ، كارى كه اگر آشكار شود خوار و حقير گردد و فرومايگان بر او چير ، چون مقامر 1 چيره‏دستى است كه انتظار برد تا در دست نخستين غنيمت يابد و از غرامت برهد 2 . همچنين مرد مسلمان از خيانت پاك ، يكى از دو پاداش را از خدا چشم مى‏دارد : يا خدايش نزد خود بخواند ، كه آنچه نزد خداست براى او بهتر است ، يا او را روزى رساند ، كه آنگاه داراى زن و فرزند ، و مال و دين ، و شرف و گوهر است . همانا مال و فرزندان نصيبه اين جهان است ، و كردار نيك كشته‏اى براى آن جهان ، و بود ، كه خدا نعمت دنيا و نعيم آخرت را به مردمى بخشد . از خدا بترسيد چنانكه سزا باشد 3 ، نه ترسى كه عذر خواه گناهان شما باشد . براى خدا كار كنيد نه براى نشان دادن به ديگران ، و يا شنودن اين و آن ، كه هركس براى جز خدا كارى كند ، خدا او را به وى واميگذارد . از خداوند رتبت شهيدان ، و زيستن با سعيدان و همراهى با پيمبران را مى‏خواهم . مردم مرد ، اگر چه مالدار باشد ، از كسان خويش بى‏نياز نيست تا با دست و زبان از او دفاع كنند ، چه كسان وى از همه بدو نزديكترند و جانب او را بهتر فراهم آورند ، و به هنگام رسيدن بلا از ديگران مهربانترند ، و نام نيكى كه خدا از آدمى ميان مردمان بر جاى گذارد ، بهتر از ميراثى است كه ديگرى بردارد . [ 24 ] از اين خطبه است اگر يكى از شما خويشاوند خود را درويش بيند ، مبادا يارى خويش از او دريغ دارد و از پاى بنشيند . آن هم به چيزى كه اگر نبخشد بر مال او نيفزايد ، و اگر بخشد كاهش در مالش پديد نيايد . كسى كه يارى خود را از كسانش دريغ دارد ، يكدست را از آنان بازداشته ، و دستهايى را از يارى خود بداشته ، و آن كه با اطرافيان طريق نرمى گزيند ، پيوسته از كسان خويش مودت بيند . [ مى‏گويم ، « غفيرة » در اينجا به معنى زيادت و كثرت است كه گويند : « جمع كثير و جمّ غفير » يا « جمّاء غفير » ، و « عفوة » كسان يا مال نيز روايت شده است ، و « عفوة » گزيده چيزى است . گويند « عفوه طعام » را خوردم ، يعنى بهترين آن را ، و سخن امام ، « كسى كه يارى خود را از خويشاوندانش باز دارد . . . » چه سخنى نيكوست ، چه آن كه خير خود را از خويشاوندانش باز دارد سود يك تن را از آنان بازداشته ، و اگر به يارى آنان نيازمند شود و از كمك آنان ناچار باشد ، او را يارى نكنند و به فرياد وى نرسند ، كه در اين صورت خود را از سود بسيار كسان محروم ساخته و گروهى را از يارى خود باز داشته است .