جستجو

و من خطبة له ع في استنفار الناس إلى أهل الشام بعد فراغه من أمر الخوارج و فيها يتأفف بالناس و ينصح لهم بطريق السداد

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 63 ) 34 گفتارى در بسيج نيروها براى پيكار با شاميان اف بر شما كه از نكوهشتان به ستوه آمده‏ام اين رواست كه شما به زندگى دنيا و زبونى ، به جاى آخرت و عزت ، خشنود باشيد ؟ چون شما را به جهاد با دشمنتان فرا مى‏خوانم ، چنان چشمانتان گرد مى‏شود كه گويى به مرداب مرگ افتاده‏ايد و از فرط [ 50 ] مستى از خود بيگانه شده‏ايد . باب فهم سخنانم بر شما بسته شده است ، از اين رو به سرگردانى دچاريد ، گويى قلبهاتان چنان آفت زده است كه توان انديشه نداريد ديگر نه در محافل سرى مى‏توانيد همرازان من باشيد ، نه در اداره‏ى كشور نيروى مورد اعتمادى هستيد ، و نه در صحنه‏ى پيكار سپاهيانى بالنده و كار آمديد . تنها و تنها اشتران بى‏ساربانى را ماننده‏ايد كه از هر سو گردشان آورند ، از ديگر سو پراكنده شوند خداى را سوگند كه در افروختن شراره‏ى جنگ نيروى بسيار بدى هستيد ، همواره بر ضد شما طرح ريزى مى‏شود و شما را طرحى نباشد ، مرزهاتان پيوسته در كاهش است و كسى از شما به خشم نمى‏آيد ، دشمن را لحظه‏اى خواب نيست و شما را روزگار همچنان در بى‏خبرى و سهو به سر آيد به خدا سوگند كه هر مسئوليت گريز بى‏تفاوت ، محكوم به شكست باشد به خدا سوگند كه با اين وضع جز اين هيچ گمانم نيست كه چون نبرد اوج گيرد و سوز مرگ بوزد ، فرزند ابى طالب را چونان سر بى‏تن وانهيد خداى را سوگند ، آن كس كه دشمن را فرصت دهد تا گوشتش را بجود ، استخوانش را خرد كند و پوستش را بكند ، بسى ناتوان و درمانده باشد و بس ناتوان ، آن چه در قفسه‏ى سينه دارد تو اگر مى‏خواهى چنين باش ، ولى من ، پيش از ارزانى داشتن چنين فرصتى به دشمن ، با چنان ضربه‏هاى پرآوازه بر او يورش آورم كه خرد استخوانهاى سرش را به هر سو بپراكند و بازوها و مچهايش قلم شود . پس از آن همه چيز در گرو مشيت الهى باشد . ( 64 ) اى مردم ، بى‏گمان مرا بر شما ، و شما را بر من حقى است . حق شما بر من ، خيرانديشى و دلسوزى مخلصانه و فراهم آوردن امكان بهره‏گيرى كامل از ثروت بازيافته‏تان است ، و نيز آموزشتان تا از جهالت برهيد ، و تاديب و تربيتتان تا به آموختن تن دهيد . و اما حق من بر شما پايبندى به بيعت است و نصيحت كردن در حضور و غيبت چون به بسيجتان مى‏خوانم ، بى‏درنگ پاسخ مثبت دهيد ، و چون فرمانى صادر مى‏كنم ، گوش به فرمان باشيد .