جستجو

و من خطبة له ع في ذكر عمرو بن العاص

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

84 و از خطبه‏هاى آن حضرت است درباره عمرو پسر عاص شگفتا از پسر نابغه 1 شاميان را گفته است 2 ، من مردى لاغ 3 گويم با لعب بسيار 4 ، عبث كارم 5 ، و كوشا در اين كار . همانا ، آنچه گفته نادرست بوده ، و به گناه دهان گشوده ، همانا بدترين گفتار ، سخن دروغ است كه چراغ آن بيفروغ است . امّا او مى‏گويد و دروغ مى‏گويد . وعده مى‏دهد و خلاف آن مى‏پويد . مى‏خواهد و مى‏ستهد 6 ، از او مى‏خواهند و زفتى 7 مى‏كند . پيمان را به سر نمى‏برد و پيوند خويشان را مى‏برد . چون سخن جنگ در ميان باشد ، دلير است و بر امر و نهى چير ، و چون تيغ از نيام برآيد و وقت كارزار درآيد ، بزرگترين نيرنگ او اين است كه عورت خويش گشايد 8 . به خدا سوگند ، ياد مرگ مرا از لاغ باز مى‏دارد ، و فراموشى آخرت او را نگذارد كه سخن حقّ بر زبان آرد . او با معاويه بيعت نكرد ، مگر بدان شرط كه او را پاداشى رساند ، و در مقابل ترك دين خويش لقمه‏اى بدو خوراند 9 .