جستجو

و من كلام له ع لما قلد محمد بن أبي بكر مصر فملكت عليه و قتل

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

68 و از سخنان آن حضرت است هنگامى كه محمّد پسر ابى بكر را فرمانرواى مصر ساخت ، و آن سرزمين را از دست محمّد به در كردند ، و او را كشتند . قصد گماردن هاشم پسر عتبه را بر آن سرزمين داشتم ، اگر كار را بدو وامى‏گذاشتم ، عرصه را براى آنان خالى نمى‏كرد ، و فرصت را از دستشان به در مى‏آورد . در اين ماجرا محمّد را سرزنش نمى‏كنم 1 كه دوست من بود ، او را پرورده بودم و چون فرزندم مى‏نمود .