جستجو

و من كلام له ع كلم به الخوارج حين اعتزلوا الحكومة و تنادوا أن لا حكم إلا لله

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 88 ) 57 سخنى با خوارج به طوفان وباآلوده دچار آييد ، و از شما هيچ نهال تنومندى بر جاى نماناد از پس ايمانم به خداوند ، و جهاد دوشادوشم با رسول خدا كه درود خدا بر او و بر خاندانش باد كفر خويش را گواهى دهم ؟ اگر به چنين خواستى تن سپارم خويشتن را به مغاك گمراهى فرو كشانم و در صف هدايت يافتگان ، جايگاهى ندارم . اينك به فروتر جايگاه باز گرديد و در گامجاى پيشين خويش به واپس گراييد . زنهار كه آن چه پس از من فرا روى داريد ، ذلتى است فراگير همگان ، شمشيرى بران ، و هم خود كامگى خود كامگان ، چونان سنت ديرپاى ستمگران .