جستجو
صورتا چاکر است و معنی شاه
باطنا آفتاب و ظاهر ماه
لیس فی الدار غیره دیار
وحده لا اله الا الله
در همه آینه جمال نمود
غیر او را ندیده ام والله
گاه عاشق بود گهی معشوق
جز یکی نیست رهبر و همراه
جامع جملهٔ کمالات است
بندهٔ کامل است عبدالله
نعمت الله را به دست آور
تا ز خلق خدا شوی آگاه