جستجو

چابک پای
تیزپا و تندرو.
 • چالاک و ماهر در رقص:
  با همه نیکویی سرود سرای
  رودسازی به رقص چابک پای .

  نظامی (هفت پیکر).

 • چابک نفسی
  شتاب . سرعت . تندروی . چابک سخنی:
  ذوق چابک نفسی ناله ربایان دارند
  هر کجا درد بدر تاخت عنان گیر شدیم .

  ظهوری (از آنندراج ).

  چابک خرام
  تیزگام .
  چائی پزخانه
  رجوع به «چای پزخانه » شود.
  چابک خیزی
  تندی . تیزی . عمل اشخاصی که سبک خیزند:
  دست حفظت بهر چابک خیزی و بربستگی
  بر میان شعله بربندد نطاق از برگ کاه .

  عرفی (از بهار عجم ).

  چائی جان
  محلی در راه رامسر به رشت . رجوع به چایجان شود.
  چابکدست
  تیزدست . ماهر. جلدکار. باوقوف . شتابکار: رجل دمشق الیدین ; مرد شتابکار چابکدست . مدره ; چرب زبان و چابک دست وقت خصومت و کارزار. (منتهی الارب ):
  از روی تو نسختی به چین بردستند
  آنجا که دو صد بتگر چابکدستند
  در پیش مثال روی تو بنشستند
  انگشت گزیدند و قلم بشکستند.

  ؟ (از تفسیر ابوالفتوح سوره آل عمران ).

  چائی چی
  رجوع به «چای چی » شود.
  چابک دستی
  استادی . مهارت . چالاکی:
  به چابکدستی و استادکاری
  کنی در کار این قصر استواری .

  نظامی (خسرو و شیرین ).

  چائی دارچین
  رجوع به «چای دارچین » شود.
  چابک ربا
  زودربا. رباینده چالاک و چابک:
  ستاننده چابک ربائی است زود
  که نتوان ستد باز هرچ آن ربود.

  اسدی .

  چابوک دست
  چابکدست . ماهر. تردست:
  چه چابوک دستی است بازی سگال
  که در پرده داند نمودن خیال .

  اسدی (گرشاسبنامه ).

  چائیدگی
  سرماخوردگی . زکام . ضُوْد. قطاع . چایمان .
 • سخت سردشدگی .
 • چابک رقیب
  حریف ماهر. رقیب چالاک:
  هر نفس این پرده چابک رقیب
  بازییی از پرده برآرد غریب .

  نظامی (مخزن الاسرار).

  چابک رکاب
  سوار نیک و فارس:
  ز جنگی سواران چابک رکاب
  به نهصد هزار آمد اندر حساب .

  نظامی (شرفنامه ).

  چاپاتی
  نان فطیر نازک باشد که خمیر آن را با دست پهن سازند و بر روی تابه پزند. (برهان ). نانی لطیف که بتازیش «رغیف » خوانند.(شرفنامه منیری ). و رجوع به چپاتی شود:
  غلام کنجد کاکی و قبه های تنک
  رهی ّ چهره چاپاتی و لب گرده .

  سوزنی .

  چابک رکیب
  سوار نیک و فارس . (ناظم الاطباء). و رجوع به چابک رکاب شود.
  چاپاچاپ
  چاپیدنی بر چاپیدنی . چپاولی در پی چپاولی : مگر چاپا چاپ است (از ترکی چاپ ها چاپ : غارت کن ، هین غارت کن ).
  چابک روی
  چابک رفتاری . تندروی . چالاکی در راه رفتن:
  به چابک روی پیکرش دیوزاد
  به گردندگی کنیتش دیو باد.

  نظامی (شرفنامه ).

  چائی صافی
  رجوع به «چای صافی » شود.