جستجو

عائد
بازگردنده .
 • زیارت کننده بیمار. ج ، عَود، عُوًّد، عُوّاد. (آنندراج ) (منتهی الارب ) (غیاث اللغات ).
 • (اِ) آنچه به کسی مسترد شود و بازگردد از وجوه نقد و جز آن . (ناظم الاطباء). رجوع به عاید شود.
 • عائل
  از عیل . درویش . نیازمند. ج ، عالَة و عُیًّل و عَیلی . (منتهی الارب ) (آنندراج ):
  زنده از تو شاد از تو عائلی
  مغتذی بی واسطه بی حائلی .

  مولوی .

  عابسی
  نسبت است به بنی عابس از بکربن وائل . (از الانساب سمعانی ). مولف لباب الانساب نویسد: صحیح این نسبت عایشی است نه عابسی .
  عاجز آمدن
  ناتوان ماندن . قادر نبودن . توانا نبودن: چنان نبشتی که از آن نیکوتر نبودی چنانکه دبیران استاد در انشاء آن عاجز آمدندی . (تاریخ بیهقی ).
  آن را که مصطفی چو همه عاجز آمدند
  در حرب روز بدر بدو داد رایتش .

  ناصرخسرو.

  عائدات
  ج ِ عائدة. رجوع به عائدة شود.
  عابیة
  ="line-height: 25px;"> متاسفانه نتیجه ای برای جستجوی عابیة در لغتنامه دهخدا یافته نشد.

  برای جستجوی بهتر:
  - در نوشتن املای کلمه خود بیشتر دقت کنید.
  - در نوار جستجو بجای حروفی که نمیدانید از خط فاصله (-) استفاده کنید. مانند:( س-ر، یا سر-س-ان)
  - در نوار جستجو می توانید ستاره (*) را برای تعداد نا معلومی از حروف بکار برید مانند: نمایشگ*، یا *وستان.
  عاجزانه
  بحالت عجز. بحالت ناتوانی . مانند عاجز: گفت کلمتی عاجزانه بگویم باشد که آب حلم شاه آتش غضب او را سکون دهد. (سندبادنامه ص 158). و رجوع به عاجز شود.
  عائد شدن
  در تداول فارسی زبانان نصیب گشتن . به دست آمدن . سود بردن .
  عائلی
  درویشی . (غیاث اللغات از لطائف ).
  عات ٍ
  متکبر و درگذرنده از حد. (منتهی الارب ) (آنندراج ). عاتی . رجوع به عاتی شود.
  عاجز سرابی
  شاعری است و دیوان او به چاپ رسیده است . رجوع به دانشمندان آذربایجان و نگارستان و الذریعه ج 9 ص 662 شود.
  عائم
  بتی است . (منتهی الارب ).
  عاتب
  ملامت کننده .سرزنش کننده . (ناظم الاطباء).
 • آنکه یک پای وی بریده بود و بر دیگر پای رود. (مهذب الاسماء).
 • عاجز شدن
  درماندن . فروماندن:
  بفعل نکو جمله عاجز شدند
  فرومایه دیوان ز پر مایه جم .

  ناصرخسرو.

  عائذ
  پناه آورنده . (منتهی الارب ) (آنندراج ):
  این مرا زائر آن مرا عائذ
  این مرا مخلص آن مرا دلدار.

  خاقانی .

  عائن
  چشم کننده .
 • (اِ) آب روان . یقال : شرب من عائن ; ای من ماء سائل .
 • ما بها عائن ; ای احد. (منتهی الارب ). یعنی هیچکس بدینجا نیست .
 • عاتر
  مضطرب . (مهذب الاسماء). به اهتزاز درآینده . گویند: عنده سیف باتر و رمح عاتر. (اقرب الموارد).
 • فرج دروا کرده از شهوت . (تاج العروس ) (منتهی الارب ). فرج گشاده از تیزی شهوت . (منتهی الارب ).
 • عاجز کردن
  درمانده کردن . ناتوان ساختن:
  کمالت عاجزم کرد و عجب نیست
  که تو هم عاجزی اندر کمالت .

  خاقانی .

  عائذات
  ج ِ عائذة. رجوع به عائذه شود.
  عائهة
  ="line-height: 25px;"> متاسفانه نتیجه ای برای جستجوی عائهة در لغتنامه دهخدا یافته نشد.

  برای جستجوی بهتر:
  - در نوشتن املای کلمه خود بیشتر دقت کنید.
  - در نوار جستجو بجای حروفی که نمیدانید از خط فاصله (-) استفاده کنید. مانند:( س-ر، یا سر-س-ان)
  - در نوار جستجو می توانید ستاره (*) را برای تعداد نا معلومی از حروف بکار برید مانند: نمایشگ*، یا *وستان.