جستجو

ظاف
ظوف . موی گردن .
 • پوست گردن .
 • ظاهرالمذهب
  ظاهرالروایة. مراد از این دو آن چیزی است که در جامعالکبیر و جامعالصغیر و سیرالکبیر است و مراد از غیر ظاهر المذهب و الروایة، جرمانیات [ کذا و شاید جرجانیات ] و کیسانیات و هارونیات است . کذا فی الجرجانی . (کشاف اصطلاحات الفنون ).
  ظباء
  ج ِ ظبی . آهوان: دروازه ها دربستند، چون دانستند که مقاومت ظباء با شیران شکاری میسر نباشد. (جهانگشای جوینی ).
  ظافر
  نعت فاعلی از ظفر. ظفریابنده . فیروزی یابنده . فیروز.
  ظاهرالممکنات
  هو تجلی الحق بصور اعیانها و صفاتها. و هو المسمی بالوجود الالهی . و قد یطلق علیه ظاهرالوجود. (کشاف اصطلاحات الفنون ).
  ظبات
  ج ِ ظُبة.
  ظاقور
  لقلق. لکلک:
  گر ندانی ز ظاقور بلبل
  بنگرش گاه نغمه و غلغل .

  منوچهری (از حاشیه فرهنگ اسدی نخجوانی ).

  ظاهرالوجود
  عبارة عن تجلیات الاسماء. فان ّ الامتیاز فی ظاهرالعلم حقیقی و الوحدة نسبیّة. و اما فی ظاهرالوجود فالوحدة حقیقیة و الامتیاز نسبی . (کشاف اصطلاحات الفنون ).
  ظباظب
  ج ِ ظبظاب .
  ظالع
  نعت فاعلی از ظلع. ستور خمیده و لنگ.
 • مرد مائل از حق و جز آن .
 • مرد گنهکار و تهمت زده . مذکر و مونث در وی یکسان است .
 • سگ لنگ.
 • سگی که در شب خواب نکند.
 • سگ ماده آزمند نر که سگان در پی او افتاده و نگذارند که خواب کند. سگ گشنخواه .
  -امثال :
  لاانام حتی ینام ظالع الکلاب ; این مثل را درباره مردی گویند که از امورخود غافل نشود.
 • ظاهر بامرا
  رجوع به ظاهر محمدبن احمد... شود.
  ظبظاب
  بیماری ، هرچه باشد. رنج . درد. عیب . ما به ظبظاب ; باکیش نیست .
 • آبله ریزه ای که در چشم و رخسار ملاحان حادث شود. رجوع به جوش شود.
 • بانگ و فریاد.
 • سخن ترساننده به شرّ و بدی .
 • (مص ) تب زده گردیدن .
 • (اِخ ) نام پادشاهی از یمن . ج ، ظباظب .
 • ظاهربین
  آنکه فقط صورت ظاهررا بیند و از باطن بیخبر ماند. ظاهری . قشری . خُشک .
  ظبظبة
  ="line-height: 25px;"> متاسفانه نتیجه ای برای جستجوی ظبظبة در لغتنامه دهخدا یافته نشد.

  برای جستجوی بهتر:
  - در نوشتن املای کلمه خود بیشتر دقت کنید.
  - در نوار جستجو بجای حروفی که نمیدانید از خط فاصله (-) استفاده کنید. مانند:( س-ر، یا سر-س-ان)
  - در نوار جستجو می توانید ستاره (*) را برای تعداد نا معلومی از حروف بکار برید مانند: نمایشگ*، یا *وستان.
  ظالم
  نعت فاعلی از ظلم . کسی که چیزی را در غیر موضع خود نهد. بیداد.بیدادگر. ستمگر. ستمکار. جافی . جابر. متعدی . مردم آزار. جفاکار. غاشم . غشوم . قاسط. ظلم کننده:
  هیچ نیاید که رنج بیند یک روز
  ظالم در روزگار خویش و نه غافل .

  ناصرخسرو.

  ظاهربینی
  دیدن صورت ظاهر و بیخبر ماندن از باطن .
  ظبون
  ج ِ ظُبة.
  ظالمانه
  ستمگرانه . بیدادگرانه .
  ظاهرپرست
  ظاهربین:
  زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
  در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست .

  حافظ.

  ظبة
  ="line-height: 25px;"> متاسفانه نتیجه ای برای جستجوی ظبة در لغتنامه دهخدا یافته نشد.

  برای جستجوی بهتر:
  - در نوشتن املای کلمه خود بیشتر دقت کنید.
  - در نوار جستجو بجای حروفی که نمیدانید از خط فاصله (-) استفاده کنید. مانند:( س-ر، یا سر-س-ان)
  - در نوار جستجو می توانید ستاره (*) را برای تعداد نا معلومی از حروف بکار برید مانند: نمایشگ*، یا *وستان.