جستجو

حائت
بسیار نکوهنده . بسیار ملامت کننده . لَ_وّام . عذّال .
حائج
درختی است خاردار.
حائر
نعت فاعلی از حیرت . سرگردان . سرگشته . متحیر. حیران . مرد سرگشته که بیرون شدکار نداند.
 • جای گرد آمدن آب .
 • لاغر. نزار.
 • مغاکی که در آن آب باران گرد آید در دشت و جز آن .
 • جای پست . حَیر.
 • بستان . ج ، حوران ، حیران .
 • چربش گوشت . پیه . چربو.
 • (اِخ ) کربلا، یا موضعی به کربلا در ساحل نهر حسینی ، شعبه فرات که روضه حسین بن علی علیهماالسلام بدانجاست .
 • (ص ) حائرٌ بائرٌ; از اتباع است ; ای هالک ٌ کاسد.
 • حائر ملهم
  در یمامة است ، اعشی گوید:
  فرکن مهراس الی مارد
  فقاع منفوحة فالحائر.
  داودبن متمم بن نویرة درباره یوم ملهم گوید:
  و یوم ابی جزء بملهم لم یکن
  لیقطع حتی یذهب الذحل نائره
  لدی جدول البئرین حتی تفجرت
  علیه نحور القوم و احمرّ حائره .
  ابواحمد عسکری گوید: یوم حائر; روزی است که اشیم بن ماوی الصعالیک از بزرگان بکربن وائل و پهلوانان ایشان بدست حاجب بن زرارة کشته شد. و درباره آن گفته شده است :
  فان تقتلوا منا کریماً فاننا
  قتلنا به ماوی الصعالیک اشیما.
  و نیز یوم حائر ملهم جنگی است حنیفه و یشکر را. (معجم البلدان ج 3 ص 203).
  حائز
  نعت فاعلی از حیازت و حوز. جامع: لیکون للمزید من فضل اللّه حائزاً و من الثواب بالقدح المعلی فائزاً. (تاریخ بیهقی ، نامه خلیفه القائم بامراللّه ).
  حائش
  درختان انبوه . و آن را واحد نیست .
  حائص
  ناقه ای که فحل بدو گشنی نتواند، ضیق اندام را.
  حائض
  نعت فاعلی از حیض . حائضة. زن خون دیده . زن ناپاک . زن بی نماز. زن حیض فتاده . عارِک . دارِس . ارهون . طامث . لک دیده .
  حائض شدن
  درس . دروس . طَمث . طهر. لک دیدن . خون دیدن . ناپاک شدن . حیض افتادن او را.
  حائط
  دیوار. جدار:
  دوستی ببرید زآن مخلص تمام
  رو به حائط کرد تا نارد سلام .

  (مثنوی ).

  حائف
  ستمگر. جائر.
 • مائل از راستی . ج ، حافه ، حُیّف . (ناظم الاطباء).
 • حائکی
  بافندگی . جولاهی . بافکاری . پایبافی . گوفشانی . همگری .
  حائل
  نعت فاعلی از حول و حیل .
 • متغیراللون .
 • شتربچه ماده همینکه از شکم مادر آماده برآمده باشد، و نر را سقب گویند.
 • خرمابن که سالی بار آرد و سالی نیارد.
 • اشتر ستاغ . شتر نازا. ناقه حائل ; آنکه باردار نشده باشد از گشن یافتن یا آنکه باردار نشود یک سال یا دو سال یا سالها. مقابل حامل .
 • نازاینده از هر حیوان . زنی که آبستن نیست . مقابل حامل . ج ، حیال ، حول ، حُوّل ، حولل .
 • میش که نزاید.
 • بازداشت : برزخ ; حائل و بازداشت میان دو چیز. (منتهی الارب ). مانع. حاجز. بازدارنده میان دو چیز. حِوال . حُوَل . حَوَل:
  پرده چه باشد میان عاشق و معشوق
  سد سکندر نه مانع است و نه حائل .

  سعدی .

 • حائم
  نعت فاعلی از حَوم و حَوام و حیام و حومان . گرد چیزی گردنده . ج ، حوم .
 • قاصد و عازم و آهنگکننده کاری . ج ، حُوّم .
 • تشنه . ظمآن . عطشان . ج ، حوائم ، حُوّم .
 • ح
  حرف ششم است از حروف هجاء عرب پس از جیم و پیش از خاء و حرف هشتم از حروف فارسی پیش از خاء و پس از چ . و آن از حروف مصمته ملفوظة و یکی از حروف ششگانه حلقیه است و آن را به حساب جُمًّل و هم حساب ترتیبی فارسی به هشت دارند و نام آن حاء است و آن را حاء حطی و حاء مهمله و حاء غیرمنقوطه نیز نامند و این حرف ، خاص زبان عرب است و ح رمز «حینئذِ» و رمز «صح » و گاه رمز «حاشیه » و نزد محدثین ، رمز تحویل از سندی به سند دیگر است آنگاه که حدیث را اسناد زیاده از یک باشد.
  ابدالها:

  حرف «ح » در تعریب :

  حائن
  گول . احمق.
  حاء
  نام حرف ششم از حروف هجاء عرب .
  حائب
  گناهکار.
  حاب
  کلمه ای است که بدان شتر نر را زجر کنند.
  حاب ٍ
  حبی ّ. نعت است از حُبوّ.