جستجو

جائر
از جور. ستمکار. (منتهی الارب ). جورکننده و ستمکار. (غیاث اللغات ). ستمکار. (دهار). ظالم . بیدادگر. ستمگر. ج ، جائرون ، جَوَرَه ، جارَة.
 • آنکه از راه حق میل کند براه باطل . (غیاث اللغات ). گشته از راه . (ترجمان علامه جرجانی ).
 • جائف الصوت
  از جیفان یمامه است . (منتهی الارب ).
  جابانی
  نام محلی است که در آنجا شاه اسماعیل با فرخ یسار جنگ کرده است . (تاریخ ادبیات ایران ادوارد برون ص 65).
  جائری
  ستمگری . بیدادگری:
  کسی را که بسترد آثار عدلش
  ز روی زمین صورت جائری را.

  ناصرخسرو.

  جائف الوبیلی
  از جیفان یمامه است . (منتهی الارب ).
  جابتان
  نام محلی است که در شعر اخطل و ابی صخر هذلی آمده است . (مراصدالاطلاع ).
 • دو موضع است . (منتهی الارب ).
 • جائز
  از ج َوَزَ. روا. روان . مباح .
 • تشنه گذرنده بر قوم و بستان .
 • (اِ) شاه تیر. (منتهی الارب ).
 • جا افتادن
  بجای خود قرار گرفتن استخوان از جای بشده . استخوان جابجا شده بجای خود بازافتادن .
 • دم کشیدن پلو یا غذای دیگر.
 • نیک پخته شدن غذا: کوفته اش هنوز جا نیفتاده است .
 • جابجا
  فوراً. درحال . فی الفور.
 • (اِ) مکان بمکان . محل به محل . نقطه بنقطه:
  من شده چون عنکبوت از پی آن دربدر
  بانگ کشیده چو سار از پی این جابجا.

  خاقانی .

 • جائزالخطا
  آنکه از خطا مصون نباشد. آنکه دستخوش اشتباه و خطاست . غیر معصوم : آدمی جائز الخطاست . انسان جائز الخطاست .
  جا افتاده
  بجای خود قرارگرفته .
 • کارکشته . سرد و گرم روزگار دیده . رسیده . منعقد. وزین . مجرب . پخته . سنجیده . موزون .
 • جابجا افتادن
  از جائی بجائی انتقال یافتن . از جای خود به دیگر جا شدن .
 • درحال افتادن . فی الفور بر زمین نقش بستن . درحال برزمین افتادن .
 • جائز داشتن
  اباحه . روا شمردن . مباح کردن .
  جائفة
  ="line-height: 25px;"> متاسفانه نتیجه ای برای جستجوی جائفة در لغتنامه دهخدا یافته نشد.

  برای جستجوی بهتر:
  - در نوشتن املای کلمه خود بیشتر دقت کنید.
  - در نوار جستجو بجای حروفی که نمیدانید از خط فاصله (-) استفاده کنید. مانند:( س-ر، یا سر-س-ان)
  - در نوار جستجو می توانید ستاره (*) را برای تعداد نا معلومی از حروف بکار برید مانند: نمایشگ*، یا *وستان.
  جابجا سرد شدن
  درحال ْ مردن . فی الفور مردن .
  جائزوار
  ممکن:
  اگر چه هست نه چون هرچه هست جائز گشت
  اگر چه نیست نه چون هرچه نیست جائزوار.

  ناصرخسرو.

  جائل
  از: جوله . جولان زننده . جولان کننده . رجوع به جوله شود.
  جابجا شدن
  نقل مکان کردن .
 • از جا دررفتن .
 • جابجا شده
  انتقال یافته . از جائی بجائی نقل یافته .
  جائس
  از: جوس و جوسان . گشت زننده و جستجوکننده در سرایها برای غارت .
 • نیک جستجوکننده .
 • مقهورکننده .
 • پایمال کننده .
 • گشت زننده بشب از دلیری . (منتهی الارب ).