جستجو
نییه هرگز تی دس تنگ خوداخواست
کو گالش آب دوبو شیراَ بزه ماست
ویری تی کوله درازکاَ بسابان
کج کوله داراَ آتش کونه راست
--------------------------------------------------------------------------------------------------- برگردان فارسی درختی را که بخود پیچیده... هرگز تنگ دستی تو خواسته ی خداوند نیست آخر کدام گالش (روستائی کوه نشین گیلان که صادق است) از شیر آبکی ماست زده است. حرکت کن و وسیله کوچک دروی خود جلا بده زیرا درختی را که بخود پیچیده تنها آتش راست خواهد کرد.