جستجو
بکاراَ گیر ئیذه تی چشمِ نورا
سفیدمایی نیدین کالِه کپوراَ
تو کی تی دیل بواسته نان کشتاَ
کله آتش نکون چوبی تنوراَ
--------------------------------------------------------------------------------------------------- برگردان فارسی تو که هوس کرده ای روشنائی چشمت را بلا استفاده نگذار ماهی کوچک و بی رنگ را ماهی سفید نبین تو که هوس کرده ای که نان کشتا (نوعی نان محلی)بخوری دیگر در تنور چوبی آتش نیفروز