جستجو

و من خطبة له ع في التزهيد من الدنيا

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 158 ) [ 110 ] 98 گفتارى ديگر بر آن چه گذشته است ، خداى را سپاس مى‏گوييم و در برخورد با آن چه فراروى داريم ، از او يارى مى‏جوييم و عافيت در دين را ، چونان عافيت تن ، از پيشگاهش درخواست مى‏كنيم . ( 159 ) اى بندگان خداى ، تمامى شما را به فروهشتن دنيايى توصيه مى‏كنم كه ، در هر حال و به رغم خواستتان ، شما را وا مى‏نهد و كالبدهاتان را كه شما نو ماندن و طراوتش را خواهانيد مى‏پوساند . قصه‏ى شما و دنيا ، درست داستان كاروانيانى را ماند كه تا پيمودن را گام بردارند ، راه پايان يابد ، و همين كه به سوى مقصدى آهنگ كنند ، بى‏درنگ بدان دست يابند ، بسا سواركاران اين ميدان كه پيش از تاختن به پايان راه مى‏رسند ، و چه جاى اميد به ماندگارى است كسى را كه روزى بى‏گزير در انتظار او باشد و طلبكارى بى‏گذشت تا گاه جدايى از دنيايش تعقيب كند و به پيشش راند . آرى ، عزت و افتخارهاى اين جهانى را ميدان رقابت گرفتن نشايد ، و آذينها و نعمتهاى دنيا ، نبايدتان به شگفتى آرد ، و نيز رنجها و سختيهايش نسزد بى‏تاب و توانتان كند ، چرا كه عزت و فخر دنيا پايان مى‏گيرد و زيور و زينت و نعمتهايش نيستى مى‏پذيرد و رنجها و سختيهايش نيز به سرانجامى مى‏رسد . هر يك از دورانهايش رو به پايان باشد و هر پديده‏ى زنده‏اش به سوى مرگ گام مى‏زند . اگر خرد خويش را به كار گيريد ، آيا در آثار پيشينيانتان مايه‏هاى هشدار ، و در سرگذشت پدرانتان درسهاى عبرت و بصيرتى نباشد ؟ آيا نمى‏بينيد كه گذشتگانتان را بازگشتى نيست و بازماندگانشان پايدار نمى‏مانند ؟ آيا اين جهانيان را نمى‏بينيد كه به صورتهاى گونه‏گون بامداد را شام و شام را سحر مى‏كنند ؟ يكى مرده‏اى است كه بر او مى‏گريند و ديگرى عزيز از دست داده‏اى است كه دلداريش مى‏دهند . يكى با گرفتارى از پاى در آمده باشد و ديگرى به ديدار بيمارى مى‏شتابد . آن يك در حال جان دادن است و اين يك در جست و جوى دنيا سرگردان ، در حالى كه مرگ او را پى مى‏گيرد . ديگرى غرقه در غفلت است ، اگر چه از او هرگز غفلت نمى‏شود . اين راه گذشتگان است كه آيندگان نيز همان را مى‏پويند . هشداريد كه به گاه يورش به سوى كارهاى زشت ، مرگ را كه ويران‏گر لذتها ، فرو شكننده‏ى شهوتها و برنده‏ى رشته‏هاى آرزوها است يادآور شويد ، و از خدا در [ 111 ] پرداختن حقوق واجب و نعمتها و نيكيهاى بى‏شمارش يارى جوييد .