جستجو

و من خطبة له ع تعرف بخطبة الأشباح و هي من جلائل خطبه ع

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 74 ] 91 [ و از خطبه‏هاى آن حضرت است كه به خطبه اشباح 1 معروف است . و آن از خطبه‏هاى گرانقدر اوست . يكى از او پرسيد تا خدا را چنان وصف كند كه گويى آشكارا او را مى‏بيند . امام ( ع ) از اين سخن در خشم شد . ] سپاس خدايى را كه نابخشيدن ، و بخل ورزيدن بر مال او نيفزايد ، و دهش و بخشش او را مستمند ننمايد . چه هر بخشنده‏اى جز او چون بخشد مال خود را كاهش دهد ، و هر نابخشنده‏اى مگر او سزاوار نكوهش بود . او را سزد كه منّت نهد بر بندگان ، با بسيارى بخشش و نصيب كه دهد به اين و آن . آفريدگان ، روزيخوار اويند ، و روزى آنان را پايندان است 2 . قوت 3 آنان را مقدّر داشته . و رساننده بديشان است . راه مشتاقان را به سوى خود گشاده است . و به خواهندگان نعمتش صلاى عام داده است . به خواهنده بيشتر نبخشد از ناخواهان ، بخشش وى بدين ، كمتر نيست از آن 4 . اوّلى است ، كه آغازى ندارد تا پيش از او چيزى بود ، و آخرى است ، كه پايانش نيست تا تصوّر چيزى پس از او رود . ديده‏ها را نگذارد تا بدو تواند رسيد ، يا عظمت و بزرگى وى را تواند ديد . روزگار بر او نگذشته تا دگرگون شود ، در جايى نبوده تا به جاى ديگر رود . اگر ببخشد 5 آنچه از كانهاى كوهستانها برآيد ، و صدفهاى درياها بدان دهان گشايد ، از سيم و زر ناب برآورده از زمين ، و مرواريد غلطان ، و مرجان دست چين ، در بخشش او اثرى نگذارد ، و خزانه گسترده وى را به پايان نيارد . و اندوخته‏هاى انعام نزد او چندان است ، كه افزون از درخواست آفريدگان است . او بخشنده‏اى است كه پرسش خواهندگان چشمه جود او را نخشكاند ، و ستهيدن آنان در طلب ، او را به زفتى 6 نكشاند . پس اى پرسنده بينديش و آنچه قرآن از وصف پروردگار به تو مى‏نمايد بپذير ، و نور هدايت قرآن را چراغ راه خود گير ، و از آنچه شيطان تو را به دانستن [ 75 ] آن وامى‏دارد ، و كتاب خدا آن را بر تو واجب نمى‏شمارد ، و در سنّت رسول و ائمّه هدى نشانى ندارد ، دست بدار ، و علم او را به خدا واگذار كه دستور دين چنين است ، و نهايت حقّ خدا بر تو اين ، و بدان كسانى در علم دين استوارند كه اعتراف به نادانى بى‏نيازشان كرده است تا ناانديشيده پا در ميان گذارند 7 ، و فهم آنچه را در پس پرده‏هاى غيب نهان است آسان انگارند ، لاجرم به نادانى خود در فهم آن معنيهاى پوشيده اقرار آرند ، و خدا اين اعتراف آنان را به ناتوانى در رسيدن بدانچه نمى‏دانند ستوده است ، و ژرف ننگريستن آنان را در فهم آنچه بدان تكليف ندارند ، راسخ بودن در علم فرموده است . پس بدين بس كن و بزرگى خداى سبحان را با ميزان خرد خود مسنج . تا از تباه شدگان مباشى . او توانايى است كه اگر وهم ما چون تير پرّان شود تا خود را به سر حدّ قدرت او رساند ، و انديشه مبرا از وسوسه ، بكوشد ، تا سمند فكرت به ژرفاى غيب ملكوتش براند ، و دلها خود را در راه شناخت صفات او سرگشته و شيدا گرداند ، و باريك انديشى خرد خواهد تا به صفات او نرسيده ذات وى را داند ، دست قدرت بازش گرداند . چه ، خواهد پرده‏هاى تاريك غيب را درد ، و راه به ساحت خداى بى‏عيب برد . آنگاه پيشانى خورده 8 بازگردد و به خردى خود اعتراف كند كه : « اى مگس عرصه سيمرغ نه جولانگه توست . » با بيراهه رفتن او را چنانكه بايد نتوان شناخت و خداوندان انديشه صورتى از جلال او را در خاطر خويش نتوانند پرداخت . خدايى كه ، آفريدگان را از هيچ پديد آورد . نمونه‏اى نداشت تا به كار برد ، و نه مقياسى از آفريننده‏اى پيش از خود ، تا بدان دستور كار كند ، و از ملكوت قدرت و عجايب گوياى حكمت و اعتراف آفريدگان بدين حقيقت ، كه سراسر ناتوان و فقيرند و نيازمند و حقير ، و اوست كه بايد بر آنان رحمت آرد ، و به قوّت خود بر پايشان دارد به ما آن نشان داد كه ديديم ، به حكم ضرورت آشكار است ، كه اين نشانه‏ها بر شناخت او دليلى استوار است . و در آنچه آفريده ، آثار صنعت و نشانه‏هاى حكمت او پديدار است . چنانكه هر چه آفريده او را برهانى است ، و بر قدرت و حكمت او [ 76 ] نشانى . و گرچه آفريده‏اى باشد خاموش ، بر تدبير او گوياست ، و بر وجود پديد آورنده دليلى رساست . و گواهى مى‏دهم ، آن كه تو را به آفريده‏ات همانند كرده ، با عضوهايى جدا از يكديگر ، و مفصلهاى پيوسته چون عضوهاى يك پيكر كه رمز تدبير حكمت تو را در نهان دارد و سرّ قدرتت را در بيان ، درون او تو را چنانكه بايد نشناخته است ، و نور يقين بر دل وى پرتو نينداخته ، و ندانسته است كه تو را همتايى نيست و جز تو يكتايى نيست . گويا نشنيده است كه پيروان از پيروى شدگان بيزارى جستند كه چرا آنان را خداى خود دانستند و گفتند : « به خدا ، ما در گمراهى آشكار جاى داشتيم كه شما را همچون پروردگار جهان پنداشتيم . » 9 دروغ گفتند مشركان 10 كه تو را همانند كردند به بتان ، و گفتند پيكرى 11 دارد چون آفريدگان ، و چون جسمها جزء جزأت كردند از روى گمان ، و براى تو قوّتها 12 انگاشتند ، به پندار و به حكم خرد ناتوان ، و گواهى مى‏دهم ، آن كه تو را به چيزى از آفريده‏هايت برابر نهاد ، به تو شرك آورد ، و شرك آورنده به تو كافر است بدانچه آيتهاى محكم تو نازل كرد ، و حجّتهاى روشن تو بدان گوياست ، و بر يكتايى تو گواست . همانا ، تو آن خدايى كه در خردها نگنجى تا براى تو چگونگى انگارند ، و در وهمها درنيايى تا محدود و مركّبت شمارند . و از اين خطبه است : آنچه آفريد ، سنجيد و نيكش استوار كرد ، و پايان كارش را نگريست ، پس به لطف تدبيرش برآورد 13 ، و بدانچه برايش آفريده شد ، گسيلش داشت ، چنانكه از حدّ خويش گامى فراتر نتوانست گذاشت ، و در رسيدن بدانجا كه بايد رسد ، قصورى روا نداشت ، و مأموريتى كه بدو واگذاشته بود ، دشوار نينگاشت ، و چگونه نپذيرد ؟ كه كارها به خواست خدا انجام گيرد ، كه پديد [ 77 ] آورنده گونه‏گون چيزهاست ، بى‏آنكه او را انديشه و فكرى باشد كه بدان روى آرد ، و يا غريزه و طبيعت نهفته‏اى كه از آن سود بردارد . نه تجربه‏اى كه از گذشت روزگار گرفته باشد ، يا در پديد آوردن اين پديده‏هاى شگفت ، شريكى را يار گرفته باشد . پس آفرينش آن مخلوق كامل گشت و به طاعت خالق شتافت . دعوتش را پذيرفت و روى بر نتافت . نه چون كند كاران چيزى را بهانه ساخت ، و نه درنگى كرد و فرمان را واپس انداخت . پس ، كجيهاى هر چيز را راست كرد ، و مرزهاى هر يك را برابر آورد . و ناهماهنگها را به قدرت خود هماهنگ ساخت . و طرح هر يك را در آنچه مناسب آن بود ، انداخت ، و آن را جنسهايى كرد از شماره برون در حدّ و اندازه و غريزه و هيئتهاى گونه‏گون . پديده‏هايى كه آفرينش آنها را استوار كرد ، و هر يكى را به سرشتى كه خود خواست در آورد . از اين خطبه است در آفرينش آسمان : گشادگى و تنگى و پست و بلنديها را منظّم كرد ، و شكافهاى آن را به هم آورد ، و هر يك را با آنچه جفت آن بود ، پيوند نمود ، و دشوارى فرود آمدن ، و بر شدن را ، آسان فرمود . بر فرشتگانى كه فرمان او را به خلق رسانند يا اعمال آنان را بالا برند ، و به ثبت درآرند . آسمان را كه دودى بود متراكم بخواند 14 بيامد و سر بر خط گذاشت 15 ، و هر جزء آن جزء ديگرى را نگاه داشت . پس ، درهاى بسته آن را بگشاد 16 ، و بر شكافها نگهبانانى از شهابهاى روشن نهاد ، و نگاهشان داشت چنانكه بايد ، تا در فضاى شكافته به جنبش درنيايد ، و بفرمود به آسمان تا بماند گردن نهاده به فرمان ، و آفتاب را آيتى كرد روشن كننده كه به روز درآيد 17 ، و ماه را آيتى كه تاريكى شب ، نور آن بزدايد 18 . پس آفتاب و ماه را در منزلگاههاشان روان فرمود ، و مدّت گردش آن دو را در خانه‏ها معيّن نمود 19 تا بدين گردش ، روز را از شب دانند و حساب ساليان و اندازه‏گيرى زمان را توانند . [ 78 ] پس ، در فضاى هر آسمان فلك آن را آويزان كرد ، و زينتى از گوهرهاى تابنده و ستارگان رخشنده بدانها بست و فروزان كرد ، و شيطانهاى دزديده نيوش 20 را با نيازكهاى 21 روشن براند ، و ستارگان را بدانسان كه بايد رام و مسخّر گرداند ، چنانكه ثابت آن بر جاى ماند ، و گردنده آن روان ، و بالا رونده ، و فرود آينده ، و نحس ، و سعد آن به فرمان . از اين خطبه است در آفرينش فرشتگان سپس خداى سبحان براى جاى دادن در آسمانها و عمارت كردن برترين آسمان ، از ملكوت اعلا فرشتگانى آفريد ، آفريده‏هاى نو پديد . شكاف راههاى گشاده آسمانها را بدانها پر كرد ، و رخنه شكافها را به آنان بيا كند ، و ميان شكافها بانگ تسبيح خوانهاست در فردوس بلند رفعت ، و پس پرده‏هاى حجاب و سراپرده‏هاى مجد و عظمت ، و پس اين لرزه ، و بانگى كه كر كننده گوشهاست ، انوار جلال كبرياست كه چشمها نگريستن بدان نتوانند ، ناچار خيره بر جاى مانند . آفريد اين فرشتگان را به گونه گون صور ، و اندازه‏هايى نه چون يكديگر . فرشتگانى با پر و بال ، تسبيح گويان عزّت ذو الجلال . نه آنچه را كه صنع اوست ، به خود نسبت دهند ، و نه آفرينش چيزى را كه خاصّ اوست ، مدّعى شوند ، « بلكه بندگانى بزرگوارند كه در گفتار بدو پيشى نمى‏گيرند فرمانش را كار بندند و بپذيرند » 22 . آنان را در مقامها كه دارند ، امين وحى خود ساخت ، و رساندن امر و نهيش را به پيامبران ، به گردن ايشان انداخت . از دو دلى ، و ناباورى نگاهشان داشت ، و گامى جز در آنچه رضاى اوست ، نتوانند گذاشت . آنان را به زيادت يارى مدد كرد ، و دلهاشان را در پوششى از تواضع ، خشوع و آرامش در آورد ، و آسان درهايى به روى‏شان گشود تا راه ستودن او را به بزرگى دانند ، و نشانه‏هايى روشن گمارد تا خود را به سر منزل توحيدش رسانند . نه سنگينى بار گناهان از پايشان نشاند 23 . و نه گذشت [ 79 ] شبان و روزان آنان را دگرگون گرداند . نه تير ناباورى از كمان دو دلى ، ايمان استوارشان را نشانه ساخت ، و نه سپاه بدگمانى بر اردوى ايمان آنان تاخت . نه بيمارى كينه و رشك در آنان رخنه نمود ، و نه دست سرگشتگى نور معرفتى را كه در دل داشتند از ايشان ربود ، و نه هيبت و عظمت و بزرگى وى را از سينه‏هاشان زدود . ديو بد انديشى طمع نبست تا قرعه گمراهى به نام آنان زند ، و پرده سياه گناه ، بر روزنه فكرتهاشان تند . گروهى از آنان درون ابرهاى گرانبار اندرند ، و دسته‏اى فراز كوههاى تناور سركشيده ، و گروهى در تاريكيهاى خاموش شب به سر مى‏برند . و از آنان دسته‏اى است كه گامهاشان حدّ فرودين زمين را بريده و همچون پرچمهاى سفيد ، از سويى درون هوا رفته و از سوى ديگر به عمق زمين رسيده و زير آنها بادى خوش و آرام وزان كه آن پرچمها را نگاه مى‏دارد ، و از حدّى كه دارند ، آن سوتر رفتن نگذارد . پرداختن به پرستش او آنان را از ديگر كار بازداشته ، و حقيقت ايمان با شناخت خداى‏شان پيوند داده و با ديگر چيز نگذاشته . يقين بدو چنان آنان را از جز خدا بريده كه شيفته اويند ، تنها آنچه نزد اوست مى‏خواهند ، و از ديگرى نمى‏جويند . شيرينى معرفت او را چشيده‏اند ، و جام مالامال از محبت او نوشيده‏اند ، بيم پروردگار در دل آنان ريشه دوانيده ، آنسان كه پشتشان را از بسيارى طاعت خمانيده . شوق او در دلشان نمرده و درازى مدّت شوق ، تضرّع آنان را از ميان نبرده . با نزديكى كه بدو دارند ، رشته فروتنى از گردن نگذارند ، و خودبينى بر آنان دست نيابد تا عبادتى را كه كرده‏اند افزون شمارند ، و فروتنى در ساحت بزرگى پروردگار مجالى نداده تا كرده نيك خود را بزرگ انگارند ، و سستى در آنان پديد نشده ، و همچنان مشتاق پروردگارند ، و به لطف او اميدوارند . زبانشان از طول مناجات خشك نشده و شكر گزارند . به كارى ديگر نپرداخته‏اند تا بندگى‏شان فراموش شود و بانگ تضرّعشان خاموش . در صف طاعت شانه به شانه ايستاده‏اند ، و آسايشى نخواسته ، گردن به فرمان او [ 80 ] نهاده‏اند . غفلت ، عزم استوارشان را سست نكند ، و فريب شهوت راه همتّشان را نزند . پروردگار دارنده عرش را اندوخته روز حاجت كرده‏اند ، و هنگامى كه مردم به در آفريدگان رفته‏اند ، آنان به رغبت روى به آفريننده آورده‏اند . پرستش او را نهايتى ندانند ، و آنچه آنان را شيفته طاعت وى كرده ، تخم محبّت است كه در دل پرورانند ، و هيچگاه دل از بيم و اميد او برندارند . ريشه بيم آنان نبرد تا در كوشش سست شوند ، و طمع آنان را از راه نبرد ، تا سعى اندك را بر كوشش بسيار ترجيح دهند . كرده خود را بزرگ نشمارند كه اگر چنين كنند اميدوارند ، و اميد نگذارد تا از پروردگار بيمى در دل آرند . شيطان بر آنان چيره نشده تا در پروردگار خود اختلاف آرند ، و راه جدايى نگيرند ، چه برخوردى بد با يكديگر ندارند . نه كينه و رشك بر آنان دست يافته ، و نه دودلى و خواهشهاى نفسانى از هم جدايشان كرده و صف وحدتشان را شكافته . بندگان ايمانند ، و پيوسته در بند آنند . نه ميل از حقّ ، نه برگشتن از راه درستى ، نه درنگ كردن ، و نه سستى هرگز تواند آنان را از بند ايمان رهاند . در آسمانهاى تو بر تو جايى به اندازه پوستى گستريده يافت نشود ، جز آنكه فرشته‏اى بر آن سجده كنان است يا چالاك در راه پرستش روان . درازى مدّت فرمانبردارى بر معرفت آنان بيفزايد ، و عزّت پروردگار عظمت او را در دلهاشان بيشتر مى‏نمايد . و از اين خطبه است در وصف زمين و گستردن آن بر آب : زمين را به موجهاى بزرگ خروشنده ، و كوهه‏هاى درياى جوشنده ، در پوشاند . موجهايى كه بالاى آن به هم مى‏خورد ، و هر يك با شانه و پشت ، موج [ 81 ] ديگر را از جاى مى‏برد . چون نر شتران مست ، فرياد كنان و كف آورده به دهان . پس ، سركشى موج آب بر هم كوبنده ، از گرانبارى زمين فرو نشست ، و هيجان و به هم خوردن آن آرام گشت ، كه زمينش با برخورد سينه خويش به هم مى‏مالاند ، و چندانش در خاك خود غلطاند ، كه سست و آرامش گرداند ، تا پس آنكه موجهاى آن خروشان بود ، آرام و خوار شد ، و در لگام اسير و فرمانبردار . و زمين از برخورد با كوهه‏هاى موج آب ، آرام بگستريد 24 و خودبينى و ناز و سركشى و بلند پروازى و گردنفرازى موجها را فرو كشيد . و موج را با خروشندگى و تندى كه داشت مهار كرد ، تا از سبكسرى ، و نازش ، و جهش ، و جوشش ، و جست و خيزش بازداشت ، و به آرامش باز آورد . چون جوشش آب در گوشه و كنار زمين بايستاد ، و كوههاى بلند سر به آسمان كشيده را بر دوش آن نهاد ، جويها و چشمه‏ها از فراز كوهها بيرون آورد ، و در شكاف بيابانها و زمينهاى هموار روان كرد ، و جنبش زمين را منظّم گرداند با خرسنگهاى استوار و كوههاى سر برافراشته پايدار . پس ، زمين آرام گرديد و بر خود نجنبيد ، كه بن كوهها در جاى جاى آن درون رفته بود ، و در سوراخهاى آن خزيده ، و بر زبر هموارى و پستيهاى آن ايستاده و سركشيده . پس ، فضاى ميان زمين و آسمان را فراخ ساخت ، و هوا را براى نفس كشيدن بپرداخت 25 . و اهل زمين را در آن ساكن فرمود 26 ، با آنچه بايسته آنان مى‏بود ، و زمينهاى خشك را ، كه آب چشمه‏ها نتوانست خود را به پستى و بلنديهاى آن رساند ، و جويهاى خرد و بزرگ در رسيدن بدان زمينها درماند ، وانگذاشت . ابرهايى آفريد و بر آن زمينها بگماشت ، تا مرده آن را زنده گرداند و گياه آن را بروياند 27 . ابرها را كه پاره پاره بود در هوا ، و هر پاره از ديگر جدا ، به هم سازوار [ 82 ] گرداند . چون آبى كه درون ابر بود بجنبيد و همانند دوغى كه در مشك است از اين سو بدان سو گرديد ، و برق ابر در كرانه‏هاى آن بدرخشيد ، و درخشش آن در دل ابرهاى سياه به هم پيوسته و سپيد بر هم نشسته نخوابيد ، از آن بارانى تند روان گردانيد ، و دامن فرو هشته آن ابر به زمين نزديك گرديد ، و باد جنوب 28 ، آن را بدوشيد تا قطره‏هاى درشت از درونش برون كشيد ، و چون ابر همانند شترى كه سينه و كناره پهلوها بر زمين نهد در هوا پهن بگسترد ، و بارى سنگين از باران گران را كه برداشته بود ، خالى كرد ، بدان باران از زمينهاى نارويان ، رستنى ، و از جاى جاى كوهها گياه تر برون آورد ، و زمين به زيور مرغزارهايش شادمان گشت ، و از تنك جامه نرم گلها كه پوشيده بود ، نازان ، و از پيرايه شكوفه‏هاى تازه و آبدار ، فخركنان ، و اين همه را خوراك مردمان نمود و روزى جانداران ، و در اين سو و آن سوى آن راهها گشود ، و براى روندگان بر جاده‏ها ، نشانه‏ها بر پا فرمود 29 . پس چون زمين خود را بگسترد 30 و فرمان خويش روان كرد ، از ميان آفريدگان آدم را برگزيد ، و او را نخستين ، از گروه انسان گردانيد . در بهشت خويشش جاى داد و در روزى فراخ به روى او بگشاد ، و آنچه را نبايدش كرد بدو گفت و ياد داد ، و به وى آموخت كه دليرى نمودن ، پى نافرمانى رفتن است و رتبت خود را به مخاطرت افكندن . امّا او بدانچه او را نبايد دليرى نمود ، كه در علم خدا چنين رفته بود ، و چون توبه كرد ، او را فرود آورد تا با فرزندان خود زمين او را آبادان سازد ، و از جانب خدا بر بندگانش حجّتى باشد ، و از پس آنكه جان او را گرفت ، بندگان را وانگذاشت ، و رسولانى بر آنان گماشت تا حجّت خداوندى او را استوار كنند ، و واسطه شناخت پروردگار به مردمان باشند ، و تيمار بندگان را بداشت به برهان ، بر زبان گزيده پيامبران ، كه بردارنده بار امانتند ، و قرنى پس قرن انگيخته به رسالت ، تا آنكه حجّت او با پيامبر ما ( ص ) ، تمام گرديد و به نهايت رسيد ، و دوران بيم دادن و بستن راه بهانه به غايت ، و روزيها را مقدّر كرد ، برخى اندك و برخى فراوان . دسته‏اى در [ 83 ] تنگى ، و دسته‏اى در زندگانى فراخ و آسان . قسمتى كرد به عدالت تا آن را كه خواهد بيازمايد در زندگانى آسان يا دشوار ، و بيازمايد سپاس و شكيبايى را در توانگر و نادار . با فراخى معيشت ، مشقّت فاقتها را همراه كرد ، و با تندرستى و سلامت ، نابيوسان آفتها را ، و با نبودن غم و بودن شادمانى ، اندوههاى گلوگير زندگانى . اجلها را معيّن ساخت ، برخى را دراز و برخى را كوتاه ، يكى را پيش داشت و ديگرى را واپس انداخت . و رشته‏هاى زندگانى را به دست مرگ سپرد 31 تا بهنگام رشته را بكشد و تافته آنرا ببرد . داناى درون راز در دل نهفتگان است ، و آگاه از سخن پنهان گويندگان ، و آنچه در دلها گذرد از گمان ، و يقين كه در دل نشيند ، و آنچه پلك چشمها دزديده بيند ، و آنچه پرده‏هاى دل آن را پوشد ، و اعماق غيب آن را نهان دارد ، و آنچه گوشها دزديده نيوشد ، و آنچه درون لانه‏هاى تابستانى مورچگان است ، و در زمستان جاى خزندگان ، و ناله‏هاى حزين شيفتگان ، و آواز نرم گامها ، و جايى كه ميوه در آن است درون غلاف شكوفه‏ها ، و نهان جاى دادن در سمج 32 كوهها و بيابانها ، و جايى كه پشه‏ها پنهانند در ساق و پوست درختها ، و جاى برون آمدن برگها از شاخه‏ها ، و فرو ريختنگاه نطفه‏ها از پشت مردان ، و برخاستن ابرها و به هم پيوستن آنان ، و ريزان گشتن قطره‏هاى ابر به هم پيوسته و پرباران . و آنچه گردبادها به دامن خود بردارد و براندازد ، و بارانها با سيلهاى خود نابود سازد . و شنا كنان رفتن ريشه رستنيها در پشته‏هاى ريگزاران ، و آنجا كه پرندگانند در بلند جاها از فراز كوهساران ، و نغمه دلپذير كه مرغها در آشيانه‏هاى تاريك سر داده‏اند ، و آنچه صدفها درون خود گرد آورده‏اند ، و موجهاى دريا در دامن خويش پرورده‏اند ، و آنچه تاريكى شب پوشانيده ، يا آفتاب چاشتگاهى بر آن تابيده ، و آنچه پرده‏هايى از تاريكى پى در پى بر آن افتد ، و توده‏هايى از نور برآن تابد ، و نشان هر گام كه نهند ، و آواى هر جنبش كه كنند ، و هر كلمه‏اى كه باز گردانند ، و هر لب كه بجنبانند ، و آرامگاه هر [ 84 ] جاندار ، و وزن هر ذرّه اندك مقدار ، و آواى نرم هر جانور كه خزد ، و هر ميوه كه بر درخت بود ، يا هر برگى كه از درخت افتد ، يا جايى كه نطفه 33 در آن آرميده ، يا خونى لخته گرديده ، يا گوشتپاره‏اى كه استخوان در آن نروييده ، يا آفريده‏اى نو باليده . در اين دانش و آفرينش رنجى بدو نرسيده و در نگاهدارى آنچه پديد آورد از آفريدگان ، چيزى مانع او نگرديد ، و در روان ساختن كارها و تدبير كار آفريده‏ها نه بستوه شد ، و نه سستى بدو روى آورد ، بلكه علم او كار آنان را روان كرد ، و نگاهداشت او آن را بشمرد ، و عدل او آنان را فرا گرفت و در خود گنجانيد ، و فضل او آنان را در خود فرو برد و بپوشانيد با آنكه خطاكار بودند ، و طاعتى را كه در خور اوست ننمودند . خدايا تويى سزاوار نيكو ستودن ، و بسيار و بى‏شمارت ستايش نمودن . اگر اميد به تو بندند بهترين اميد بسته‏اى ، و اگر چشم از تو دارند ، اين چشمداشت را هر چه نيكوتر شايسته‏اى . خدايا در نعمت بر من گشادى ، و مرا زبانى دادى تا بدان مدح جز تو را نخوانم ، و بر كسى غير تو آفرين نرانم . و بدان كسانى را نستايم كه نوميد كنند يا گمان آن بود كه نبخشند ، و زبان خود را بازداشتم از ستودن مردمان ، و آفرين راندن بر پروردگان و آفريدگان . بار خدايا هر ثناگوى را بر ثنا گفته ، پاداشى است : جزايى در خورد ثناى آفرين گوينده ، يا عطايى نيكو سزاوار بزرگى پاداش دهنده . خدايا اميد به تو بستم تا راهنما باشى به اندوخته‏هاى آمرزش و گنجينه‏هاى بخشايش . خدايا اين بنده توست كه در پيشگاهت برپاست ، يگانه‏ات مى‏خواند و يگانگى خاص ، تو راست . جز تو كسى را نمى‏بيند كه سزاى اين ستايشهاست . مرا به درگاه تو نيازى است كه آن نياز را جز فضل تو به بى‏نيازى نرساند ، و آن درويشى را جز عطا و بخشش تو به توانگرى مبدّل نگرداند . خدايا خشنودى خود را بهره ما فرما ، هم در اين حال كه داريم ، و بى‏نيازمان گردان از اينكه جز به سوى تو دست برداريم ، كه تو بر هر چيز توانايى .