جستجو

و من كلام له ع في ذم صفة الدنيا

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 112 ) 81 سخنى است از آن حضرت در توصيف دنيا با كدامين بيان سرايى را توصيف كنم كه با رنج آغاز مى‏شود و با نابودى پايان مى‏گيرد . در حلالش حساب و در حرامش عقاب است . هر كه در آن توانگر شود ، به دام فتنه در افتد ، و هر كه تهيدست گردد ، اندوهگين شود . آنها كه يكسره در تلاش‏اند ، به ناگهان از دستش مى‏دهند ، و كسانى كه بى‏تفاوت نشسته‏اند با اقبالش رو به رو مى‏شوند . بارى ، هر كه با آن بنگرد ، بينش يابد و آن كه بدان چشم دوزد ، بينش از دست دهد .