جستجو

و من خطبة له ع علم فيها الناس الصلاة على النبي ص و فيها بيان صفات الله سبحانه و صفة النبي و الدعاء له صفات الله

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

72 و از خطبه‏هاى آن حضرت است كه در آن مردم را آموخت كه چگونه بر پيامبر درود فرستند بار خدايا اى گستراننده هر گسترده ، و اى برافرازنده آسمانهاى بالا برده ، اى آفريننده دلها بر وفق سرشت ، بدبخت بود و يا نيكو سرنوشت بهترين درودها و پربارترين بركت‏ها را خاصّ بنده و پيامبر خود گردان ، كه خاتم پيامبران پيشين است ، و گشاينده درهاى بسته رحمت بر مردم زمين . آشكار كننده حقّ با برهان ، فرونشاننده طغيان و درهم كوبنده شوكت گمراهان . چنان كه او بار رسالت را نيرومندانه برداشت و حقّ آن را چنانكه بايد بگذاشت . در انجام فرمانت برپا ، و در طلب خشنودى‏ات پويا ، نه از اقدامى روگردان و نه در عزمى سست و ناتوان . وحى تو را به گوش جان شنوا و عهد تو را نگهبان ، و در راه اجراى فرمان تو روان . چندانكه چراغ جويندگان حقّ را فروغ بخشيد ، [ 55 ] و بر سر راه گمراهان چون خورشيدى بدرخشيد ، و دلهاى فرو رفته در موجهاى شبهت ، به راهنمايى او رخت به كنار كشيد . نشانه‏هاى روشن را بر پا داشت و احكام 72 ، 0 چون موكّلانى بر مردمان گماشت . او تو را امانتدارى است درستكار ، و گنجينه علم تو را پاسدار . گواه توست در روز قيامت 1 ، و برانگيخته تو به رسالت ، و فرستاده تو بر آفريدگان و امّت . خدايا سايه عنايت خود را بر او بگستران ، و به فضل خويش پاداش او را فراوان گردان . بنياد شريعتى را كه نهاد از ديگر بناها بالاتر برو مرتبت او را نزد خويش گراميتر و نور شريعت او را در سراسر گيتى بگستر ، و پاداش پيامبرى او را گفتار او را پسنديده قرار ده ، و شهادت پذيرفته . چنانكه گفته او ميزان عدل باشد و فرموده او قول فصل . بار خدايا ما و او را فراهم آور در زندگانى خوشگوار ، و نعمت پايدار و آرزوهاى دلنشين ، و لذتهاى با خواهش دل قرين ، و زندگانى اخ و پر نعمت ، و اطمينان خاطر و برخوردارى از تحفه‏هاى كرامت .