جستجو

و من كلام له ع في توبيخ بعض أصحابه

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 99 ) [ 71 ] 68 گفتارى در نكوهش ياران تا چند با شما مدارا كنم چنان كه با اشتران كوفته كوهان و با جامه‏هاى ژنده كه چون از سويى وصله‏اش كنند از ديگر سو پاره شود مدارا كنند ؟ هرگاه لشكركى از شاميها به سرزمينتان نزديك شود ، هنر مردانتان همه اين است كه خانه‏هاى خويش را در فرو بندند و چونان سوسماران به سوراخهاى خويش خزند ، يا همانند كفتاران گريزگاهى بجويند و در مغاك امنشان پنهان شوند به خدا سوگند كسى را كه يارانى چون شما باشد ، خوار مى‏شود و هر آن كه دشمن را با شما در آماج نشاند ، بى‏ترديد با كمانهاى شكسته پيكان هدف را نشانه رفته باشد . شما در صحنه‏ى حرف و شعار بسيارايد ، اما در پس پيكار اندك ، و من راه راست كردن كژيهاى شما را نيك مى‏دانم ، اما به خدا سوگند كه خواستار اصلاح شما به بهاى فاسد كردن خويش نباشم . خداى آبرويتان را ببرد و بهره‏تان را ناچيز سازد كه حق را نمى‏شناسيد ، آن گونه كه باطل را ، و باطل را نمى‏كوبيد ، آن چنان كه حق را .