جستجو

و من خطبة له ع في المبادرة إلى صالح الأعمال

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 94 ) [ 67 ] 63 گفتارى است از آن حضرت پس شما اى بندگان خدا ، خداى را پروا گيريد و با كار و تلاش بر اجلهاتان پيشدستى كنيد ، و ارزشهاى جاودانه را به بهاى آن چه به عاريت در اختيار داريد ، سودا كنيد . آماده باشيد كه نهيب كوچ به گوش مى‏رسد ، و مباد مرگى كه بر شما سايه افكنده است غافلگيرتان كند ، و قومى را الگو گيريد كه با يك فرياد به پا خاستند و با آگاهى از اين كه دنيا سراى فراخور انسان نيست با آخرتش سودا كردند . آرى ، بى‏ترديد خداى سبحان شما را پوچ نيافريده ، مهملتان وا ننهاده است ، و ميان شما و بهشت و دوزخ ، جز مرگ ، مرزى نباشد ، و عمرى كه دم به دم كاسته مى‏شود و به ناگهان در واپسين ساعت فرو مى‏ريزد ، سزا است كه كوتاه به شمار آيد ، و آن ناپيدا ، كه روزان و شبان به پيشش مى‏رانند ، سزد كه شتابان فرا رسد ، و پيكى كه سعادت يا شقاوت مطلق را پيام آورد ، بهترين آمادگى را شايسته باشد . پس ، از دنيا چندان توشه برگيريد كه فرداتان را بسنده آيد ، كه تنها آن بنده‏اى تقواى پروردگارش را نصيب برد كه به خود سازى پردازد ، توبه را آنى به تأخير نيفكند و بر شهوتش چيره گردد ، زيرا كه اجل انسان از او پوشيده ماند ، آرزويش او را فريب دهد و شيطانى بر او گمارده شده كه همواره گناهان را در چشمش مى‏آرايد تا به آنها دست يازد ، و چنانش به توبه آرزومند مى‏كند كه همى به تأخيرش افكند ، تا فرصتش پايان يابد و مرگش زمانى در رسد كه يكسره در غفلت باشد . افسوس و دريغ بر آن غفلت زده كه عمرش برهانى بر ضد او باشد و روزگارش او را به شقاوت كشاند . از خداى مى‏خواهيم كه ما و شما را از كسانى قرار دهد كه نعمت سرمستشان نكند و هيچ هدفى از اطاعت پروردگار بازشان ندارد و پس از مرگ هيچ پشيمانى و رنجى بر آنان فرود نيايد .