جستجو

و من خطبة له ع في المبادرة إلى صالح الأعمال

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

64 و از خطبه‏هاى آن حضرت است بندگان خدا از نافرمانى خدا بپرهيزيد ، و پيش از رسيدن اجل به كار برخيزيد . آنچه را براى شما مى‏ماند ، بدانچه از دستتان مى‏رود بخريد . دنيا را واگذاريد و كردار نيك را با خود ببريد بار بربنديد كه شما را در اين خانه نمى‏گذارند ، پى در پى به رفتن از آن وامى‏دارند آماده مرگ باشيد كه آينده است و سايه خود بر شما افكنده است . چون مردمى باشيد كه بانگ بر آنان زدند و بيدار گشتند ، دنيا را ناپايدار ديدند و از سر آن گذشتند ، آخرت جاويدان را گرفتند و جهان فانى را هشتند . چه خداى سبحان شما را به بازيچه نيافريد ، و به خود وانگذاشت ، تا هر چند كه خواهيد در دنيا به سر بريد . ميان شما تا بهشت يا دوزخ فاصله اندكى است كه جز رسيدن مرگ نيست . مدّت زمانى كه چشم بر هم زدنى كوتاهش سازد ، و آمدن ساعت مرگ بيخ و بن آن را براندازد ، چه كوتاه مدّتى است ، و غايبى مرگ كه گذشت شب و روز آن را مى‏خواند ، سزاوار است شتابان باز آيد ، و پيكى را كه مژده رستگارى يا پيام نگونبختى و خوارى همراه دارد ، نيك پذيره شدن شايد . پس ، در دنيا از دنيا چندان توشه برداريد كه فردا خود را بدان نگاه داريد . پس ، بنده بايد پرواى پروردگار دارد ، خيرخواه خود باشد و پيش از [ 50 ] رسيدن مرگ توبه آرد . بر شهوت چيره شود ، و رهايش نگذارد چه گ او پوشيده است و آرزوى دراز وى را فريبنده ، و شيطان بر او نگهبان و هر لحظه گمراهى‏اش را خواهان . گناه را در ديده او مى‏آرايد ، تا خويش را ان بيالايد ، كه : بكن و از آن توبه نما و اگر امروز نشد فردا ، تا آنكه مرگ او سر برآرد ، و او در غفلت خود را از انديشه آن فارغ دارد . دريغا و پشيمانيا بر آن در غفلت به سر برده روزگار تباه ، و عمر وى بر اين تباهى و غفلت گواه . از خداى سبحان خواهانيم كه ما و شما را از كسانى بدارد كه نعمت ، آنان را به راه سركشى در نيارد ، و هيچ چيز از اطاعت پروردگارشان د ، و پس از مرگ اندوه و پشيمانى به آنان روى نيارد .