جستجو

و من خطبة له ع و فيها يصف أصحابه بصفين حين طال منعهم له من قتال أهل الشام

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

54 و از خطبه‏هاى آن حضرت است 1 چنان بر من هجوم آوردند كه شتران تشنه به آبشخور روى آرند ، و چراننده پاى‏بند آنها را بردارد و يكديگر را بفشارند ، چندانكه پنداشتم خيال كشتن مرا در سر مى‏پرورانند ، يا در محضر من بعضى خيال كشتن بعض ديگر را دارند . پشت و روى اين كار را نگريستم ، و ديدم جز اين رهى نيست 2 كه جنگ با آنان را پيش گيرم ، يا آنچه را محمّد ( ص ) براى من آورده است 3 نپذيرم . پس پيكار را از تحمّل كيفر آسانتر ديدم ، و رنج اين جهان را بر كيفر آن جهان بگزيدم 4 .