جستجو

في ذكرى يوم النحر و صفة الأضحية

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

53 در يادآورى روز قربان و چگونگى قربانى قربانى آنگاه كامل و تمام است كه گوش آن را نيك بنگرند ، تا بريده يا شكافته نباشد ، و چشم آن نيز درست بود . اگر گوش و چشم درست بود قربانى درست و تمام است ، هر چند شاخش شكسته و پايش لنگ بود و لنگان لنگان به قربانگاه رود . [ رضى گويد ، « منسك » در اينجا به معنى قربانگاه است . ]