جستجو

و من كلام له ع و فيه جملة من صفات الربوبية و العلم الإلهي

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

49 و از سخنان آن حضرت است سپاس خداى راست كه كارهاى پوشيده را داند ، و نشانه‏هاى روشن ، او را شناساند ، و ديده بينا ديدنش نتواند . نه چشم آن كس كه او را نبيند منكر او گرديد ، و نه دل آن كس كه او را شناخت ، به ديده تواندش ديد 1 . در برترى از همه پيش است و هيچ چيز برتر از او نيست ، و در نزديك بودن چنان است ، كه چيزى نزديكتر از او نيست ، پس نه برتر بودن او ، وى را از آفريده‏اش دور داشته ، و نه نزديك بودنش آفريده‏ها را با او در يك رتبت بداشته . خردها را بر چگونگى صفات خود آگاه نساخته ، و در شناخت خويش تا آنجا كه بايد بر ديده آنها پرده نينداخته . اوست كه نشانه‏هاى هستى بر او گواه پيداست ، و زبان دل منكر بدين حقيقت گوياست ، و از آنچه مشبّهان و منكران درباره او گويند مبراست .