جستجو

و من خطبة له ع في التنفير من الدنيا

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 382 ) 217 از گفتارهاى آن حضرت است سرايى است فرو پوشيده به درد ، و پر آوازه به خيانت نه حالاتش را دوامى است و نه فرود آمدگانش را سلامتى ، با چه گونگى‏هايى گونه گون و دورانهايى ديگرگون ، زندگى در آن مذموم و امنيت در آن معدوم است . مردمش در آن ، تخته نشان‏اند كه با پيكانهايش به سويشان نشانه مى‏رود و با مرگ به تباهى‏شان مى‏كشاند . و شما اى بندگان خدا ، بدانيد كه هم خودتان و هم تمامى شوون اين جهانتان در راه كسانى است كه پيش از شما دورانشان سپرى شده است ، همانهايى كه عمرهاشان از شما درازتر ، شهرهاشان از شهرهاى شما آبادتر و آثارشان ماندگارتر بود . اينك [ 258 ] صداهاشان خاموش شده ، تمامى آثارشان ناپديد گرديده است . قصرهاى آسمان سا و بالش و بالينهاى نرمشان به سنگ و صخره‏هاى استوار و گورهاى فرو پوشيده بدل شده است . قبرهايى كه آستانه‏هاشان رو به ويرانى است و بنايش جز بر خاك استوار نيست ، گورهايى نزديك به يك ديگر و ساكنانى دور افتاده ، از يك سو در جايگاه خود هراسان و از ديگر سو بى‏كارانى درگيراند . نه به آن وطنها انس مى‏گيرند و نه چونان همسايگان با يك ديگر پيوندى دو سويه دارند . و اين از ويژگيهاى آنها است كه گر چه همسايه‏اند و خانه‏هايى به هم پيوسته دارند ، با همديگر بيگانه‏اند آرى ، چه گونه مى‏تواند ديد و بازديدشان باشد در حالى كه هيولاى پوسيدگى در زير سينه‏ى خويش خردشان كرده ، سنگ و خاك اجسادشان را اندك اندك خورده است ؟ گويى شما نيز به سوى همان سرنوشت دگرگونى مى‏يابيد ، به گروگان همان بسترها در مى‏آييد ، و به همان امانتگاهها سپرده مى‏شويد . پس چه گونه باشيد آن گاه كه اين جريانها برايتان به سرانجام رسند ، و گورها مكنونات خويش را بيرون ريزند ؟ « آن جا است كه هر كس درگير همان است كه پيش فرستاده است و بازگشت همگان به سوى خدا است و هر پيرايه‏ى ناروايى از آنان ناپديد گردد . » ( قرآن كريم ، سوره‏ى 10 ، آيه‏ى 30 )