جستجو

و من خطبة له ع في تمجيد

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

213 و از خطبه‏هاى آن حضرت است سپاس خداى را كه برتر است از مانندگى به آفريدگان ، و فراتر از گفتار ستايندگان . با تدبيرهاى شگفتش براى نگرندگان آشكار است ، و با بزرگى و ارجمنديش ، از انديشه خداوندان وهم بر كنار . داناست بى اندوختن و افزودن دانش ، و نه دانشى فرا گرفته به كوشش . آفريننده هر چيز است به اندازه و بى كاستى و فزونى ، نه با به كار بردن فكر و نه با انديشه درونى . تاريكيها او [ 246 ] را نپوشاند ، و از نورها روشنى نستاند . نه شب بر او بگذرد و نه در روز به سر برد . دريافت او به ديدن نيست ، و نه دانش او از راه خبر شنيدن . از اين خطبه است در ذكر پيامبر ( ص ) با نور اسلام به پيامبرى‏اش گماشت ، و در گزينش ، او را مقدّم داشت . رخنه‏ها را بدو بست و به نيروى او پيروزى جو را در هم شكست . سختيها را بدو خوار 1 ساخت و ناهمواريها را بدو هموار ساخت ، تا گمراهيها را از چپ و راست پراكنده و بپرداخت .