جستجو

و من خطبة له ع يصف فيها المنافقين

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 228 ] 194 و از خطبه‏هاى آن حضرت است كه در آن منافقان را وصف فرمايد او را سپاس مى‏گوييم بر توفيق طاعت و بر كنار داشتنمان از معصيت ، و از او مى‏خواهيم منّتش را تمام كردن ، و در رشته اطاعت او چنگ درزدن ، و گواهى مى‏دهيم كه محمّد ( ص ) بنده او و فرستاده اوست ، در راه خشنودى خدا هر سختى را كشيد ، و هر اندوهى را جرعه جرعه نوشيد تا آنجا كه نزديكان دگرگونى پذيرفتند و از يارى كاستند ، و دوران به كين او برخاستند . و عرب به رشته طاعت او گردن ننهاد ، و از هر سو براى جنگ با وى به راه افتاد 1 ، و از دورترين خانه و دور افتاده‏ترين كاشانه ، خود را بدو رساند و با او دشمنى نماند . 2 بندگان خدا شما را به ترس از خدا مى‏خوانم و از منافقان مى‏ترسانم ، كه آنان گمراهند و گمراه كننده ، خطا كارند و به خطاكارى وادارنده . پى در پى رنگ مى‏پذيرند و راهى را نپيموده راه ديگرى مى‏گيرند . هر وسيلتى را براى گمراهيتان مى‏گزينند ، و از هر سو بر سر راهتان مى‏نشينند . درونشان بيمار است و برونشان پاك ، پوشيده مى‏روند ، چون خزنده‏اى زيانمند و زهرناك ، وصفشان داروست و گفتارشان بهبود جان و كردارشان درد بى درمان . رشك بران راحت ديگرانند ، و افزاينده بلاى مردمان ، و نوميد كننده اميدواران . در هر راه يكى را به خاك هلاك افكنده‏اند ، و به هر دلى راهى برده‏اند و بر هر اندوهى اشكها ريخته‏اند ، و ثناى هم را به سلف فروخته‏اند و چشم در پى پاداش يكديگر دوخته . اگر بخواهند ، بستهند 3 و اگر ملامت كنند پرده‏درى كنند ، و اگر داورى كنند اسراف ورزند . برابر هر حقّى باطلى دارند ، و برابر هر راستى مايلى ، و براى هر زنده‏اى قاتلى ، و براى هر در كليدى گشاينده ، و براى هر شب چراغ تاريكى زداينده . به هنگام طمع خود را نوميد نمايند 4 ، تا بازار خويش بيارايند ، و بر بهاى كالاشان بيفزايند . مى‏گويند [ 229 ] و به خلاف حقّ تقرير مى‏كنند ، و مى‏ستايند و تزوير مى‏كنند . راه باطل را بر پيروان خود آسان نمايند ، و آنان را در پيچ و خمهاش سرگردان . ياران شيطانند و زبانه‏هاى آتش سوزان . « آنان پيروان شيطانند و بدانيد كه پيروان شيطان زيانكارانند 5 . »